Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbede der gemeente vragen voor onze Broeders en Zusters, die met heldenmoed tegen die vreeselijke ziekte strijden als om het bezit van de menschen, die aan hunne zorgen zijn toevertrouwd. Geve God, dat het gevaar worde afgewend! In deze droeve omstandigheden is het een troost, dat onze inlandsche Christenen blijk geven vertrouwen te hebben in onze geneesmiddelen en hygiënische maatregelen, veel meer dan de Mohammedanen, die er met wantrouwen tegenover staan. En ons spoort het aan de medische Zending uit te breiden. De prediking der barmhartigheid, zonder woorden, zonder propagandistische strekking, blijkt toch zulk een uitnemend middel om de harten te verteederen en ontvankelijk te maken voor het Evangelie. En ook, al zien wij die resultaten niet, het helpen van onze lijdende medemenschen is een zegen op zichzelf. Zegt de Heiland het niet: „Voorzoover Gij dit een van Mijne minste broederen gedaan hebt, hebt Gij dit Mij gedaan."

Modjo-warno.

Veel bizonderheden over dezen zendingspost zijn er niet te vermelden, want alles wat in de algemeene opmerkingen gezegd werd, geldt in zeer bizondere mate van Modjowarno. Die opmerkingen werden ons dan ook in de pen gegeven door Br. A. Kruyt, die in verschillende brieven op die merkwaardige verschijnselen gewezen heeft. Met groote belangstelling volgt hij de beweging, hij die het Javaansche volk al meer dan 30 jaren heeft gadegeslagen en die dat volk liefheeft met zijn geheele hart. Hij leeft er in mee; hij worstelt mee en hij bidt voor de kudde, die aan zijne hoede werd toevertrouwd.

Een zware taak was hem opgedragen, toen hij na herstel uit ernstige ongesteldheid weer alleen voor het werk kwam te staan. En niet alleen voor het gewone gemeente-werk, maar ook voor de kweekschool, terwijl hij zijne echtgenoote behulpzaam was in het beheer van het ziekenhuis. Wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn, dat God hem spaarde in gezondheid en kracht.

Br. Pik kwam tegen het kerstfeest en kon Br. Kruyt terstond behulpzaam zijn in de administratie. Tegenover deze verlichting van arbeid stond echter, dat Br. Kruyt hem Javaansch leeren moest en in het gemeentewerk inleiden.

Thans is Br. Crommelin op zijn zendingspost teruggekeerd. Maar hij zal Br. Kruyt den arbeid niet veel verlichten, want zijn eerste werk zal zijn den specialen cursus