Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woning zijn in gereedheid gebracht. Zoodra de Regeering ze heeft goedgekeurd, wordt begonnen met den bouw. Br. Crommelin neemt nu de leiding over in de hoop, dat er spoedig een onderwijzer uit Holland komt; dan behoudt Br. Crommelin alleen de theologische lessen.

Ziekenhuis. Een zware taak wachtte Zr. KruytPysel, toen zij zich met de leiding van het ziekenhuis belastte; maar zij ziet met dankbaarheid op het afgeloopen jaar terug. Zij werd op uitnemende wijze gesteund door de Zusters, en evenzeer door den dokter-djawa Ismael en den dokter-mata Raden Djaja. Onder het inlandsch personeel deden zich een paar malen moeilijkheden voor, maar toen enkele ongewenschte oproerige elementen waren verwijderd, keerden de rust en de blijdschap in den arbeid terug. Gedurende de maand November heeft Dr. Pilon de leiding van het ziekenhuis waargenomen, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Er waren gemiddeld een 180 patiënten in het ziekenhuis aanwezig. Aan 7744 personen werd geneeskundige behandeling verleend, terwijl het aantal consultaties 37283 bedroeg, het aantal verpleegdagen 62998. Eerbiedwaardige cijfers, die voor zichzelf spreken.

De Zusters Hulsebos en Roose zetten den arbeid met nieuwe opgewektheid voort. Zooals reeds werd gezegd, moest Zr. Hulsebos den arbeid een tijd vaarwel zeggen om te Batavia herstel van gezondheid te zoeken. Zr. Van Gink, die eerst eenige maanden te Swaroe werkzaam was en daarna eenigen tijd te Depok onder leiding van Br. Kats Javaansch studeerde, is nu tijdelijk aan het ziekenhuis te Modjo-warno verbonden. Zij leert hier een ziekenhuis voor inlanders goed kennen om straks weer in het te stichten ziekenhuis te Swaroe werkzaam te worden gesteld.

Half Januari kwam Br. Van 't Hooft te Modjo-warno. Na de kennismaking ging hij echter naar Djocja om daar Javaansch te leeren en tevens de ziekenbehandeling onder leiding van Dr. Pruys. Voor deze hulp zijn wij zeer dankbaar. Spoedig hoopt Br. Van 't Hooft de leiding van het ziekenhuis te Modjo-warno over te nemen.

Kediri en Madioen.

Voor dit ressort was het jaar 1913 een jaar van kalme ontwikkeling. In bijna alle gemeenten was vooruitgang waar te nemen, zoowel op stoffelijk als op geestelijk gebied. Br. De Munnik, die met de leiding dezer ressorten belast is,