Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel dier gronden kwam aan de gemeente ten goede ter bestrijding van de kosten voor onderwijs en eeredienst.

Wanneer het niet langer noodig is, dat Br. Cornet PareredjS. waarneemt, zal hij worden overgeplaatst naar Sitiardji om daar tevens de geestelijke leiding van de Zuidelijk gelegen ontginningen op zich te nemen. Het ressort Swaroe zal dan in twee deelen worden verdeeld, waartoe reeds lang het plan bestaat.

Het hulpziekenhuis te Swaroe bewijst goede diensten, vooral in deze dagen, waarin de pest deze streken bedreigt. Br. De Vries heeft zich persoonlijk belast met de verpleging van pestlijders en, Gode zij dank, niet zonder verblijdend resultaat. Spoedig zal het hulpziekenhuis nu tot den rang van ziekenhuis worden bevorderd, wanneer er een zendeling-arts gekomen is om zich aan het hoofd ervan te stellen. Daarmee zal het werk een nieuwe fase van ontwikkeling intreden.

Het aantal gemeenteleden in dit ressort bedraagt 4123. In het afgeloopen jaar werden 141 personen gedoopt, waaronder 22 volwassenen. Het getal schoolkinderen bedraagt 1021 met 928 geregeld opkomenden.

In hef hulpziekenhuis werden opgenomen 145 patiënten met 4406 verpleegdagen, terwijl 1559 patiënten polyklinisch behandeld werden met 6388 consultaties.

Segaran.

Evenals in het ressort Swaroe is ook in dit ressort de invloed van „Mardi pratj&jci" merkbaar. Br. Luinenburg deelt in zijn verslag mede, dat in alle gemeenten van zijn werkkring een onderafdeeling van dien bond (welks hoofdzetel Modjo-warno is) gevormd werd. Vele leden tasten nog in het duister omtrent de beteekenis hunner vereeniging, maar dit doet niet af aan de belangrijkheid van dit verschijnsel.

De bijgemeente Modjosari, die vroeger bij Mlaten behoorde, werd ingedeeld bij Segaran, terwijl Sidi-ardjo, dat vroeger bij Soerabaja behoorde, bij Mlaten gevoegd werd. Dit geschiedde op verzoek van de lidmaten dier gemeenten.

De voorgangers der verschillende gemeenten wijdden een deel van hun tijd aan evangelisatie-werk, wat op Java altijd goede vruchten heeft gegeven. In enkele gemeenten, als bijv. Soerabaja, Mlaten, Segaran, werden zij in dit deel van hun arbeid krachtig gesteund door de leden van Mardi pratj&j&.

Te Soerabaja zal een flinke kerk met school en goeroewoning van de inlandsche gemeente worden gebouwd. De feestgave, die zijne vrienden op 20 Maart aan Br. J. Kruyt