Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze kunnen rekenen op hetzelfde subsidie, en hebben dezelfde vrijheden ten opzichte van het godsdienstig karakter van het onderwijs. Wenschelijk ware ter wille van het gehalte van het onderwijs de subsidie-bepalingen nog eenigszins te wijzigen in dezen zin, dat een grooter aantal onderwijzers aan de scholen kan worden verbonden en de z.g.n. dubbele scholen, d.w.z. die waar de uren voor de laagste en die voor de hoogste klasse niet samenvallen, en de onderwijzers eerst in de eene en daarna in de andere kunnen les geven, vervallen. En vreest men dat de Districtsbesturen nog niet in staat zijn het beheer der scholen te voeren en dat dit in nog veel mindere mate kan worden verwacht van de negeribesturen (want tot zoover moet de decentralisatie toch eigenlijk doorgaan) laten dan Regeeringsambtenaren en Hulppredikers de helpende hand bieden, maar op zoodanige wijze, dat steeds duidelijk uitkomt dat de hulp abnormaal en tijdelijk is, en dat hier aangestuurd wordt op een toestand, waardoor de inlandsche autoriteiten zelf een volksbelang bij uitnemendheid, als het onderwijs genoemd moet worden, behartigen. Men weet, dat de bevolking voor de keus geplaatst is of zij bij het opheffen der Gouvernementsschool deze wilde laten converteeren in een Districts- dan wel in een Zendingsschool. Er is wel eenige reden aan te nemen, dat de stemming niet altijd zuiver is geweest. Toch is het ons bijzonder aangenaam, dat slechts in zeer weinig gevallen de keus ten gunste der Zending is uitgevallen, en wij spreken nog eens met nadruk de hoop uit, dat alle betrokken autoriteiten eendrachtig zullen samenwerken tot het slagen der Districtsscholen; onzerzijds zullen wij gaarne het weinige doen dat in ons vermogen is om dit doel te bereiken.

Wanneer dit gelukt, dan zal er geen enkele reden zijn waarom wij niet ook de Zendingsscholen onder het beheer der Districtsbesturen zouden stellen. Zoolang dit nog niet mogelijk is, zouden ze als overgangsmaatregel aan de Christelijke gemeenten in de Minahassa kunnen worden overgedragen. De Hulppredikers kunnen dan meer direct toezicht oefenen op den gang van zaken dan bij de Districtsscholen mogelijk is; maar zij kunnen tegelijkertijd de vertegenwoordigers der Christengemeenten, de inlandsche voorgangers en kcrkeraadsleden, mede in het behartigen der schoolbelangen betrekken.

Xog op een ander ernstig belang moeten wij wijzen. De gelegenheid tot het verkrijgen van medische hulp is in de Minahassa uiterst gering. In dit geheele gebied, dat ongeveer de oppervlakte heeft van de provinciën Zuid-Holland