Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Van Eelen afgevaardigd naar Posso. Br. Ritsema was bestemd voor Onda'e, dat tot nog toe door Br. Kruyt van Pendolo uit werd bewerkt. Over de bestemming van Br. Van Eelen kon nog geen zekerheid worden gegeven. Onze gedachten gingen naar de landstreken Koelawi, Lindoe en Paloe, ten Westen van ons arbeidsveld. Het Leger des Heils, dat er den arbeid wilde aanvangen, had zich teruggetrokken, en alles wees erop, dat hier toch flink moest worden aangepakt. Toen Br. Van Eelen op reis was, veranderde het Leger des Heils van inzicht en begon het toch met dien arbeid. Dit was voor ons geen teleurstelling, want het bleek hoe langer hoe meer, dat ook ten Oosten van ons arbeidsveld een zendeling dringend noodig was. Zoo werd Br. Van Eelen terstond na zijn aankomst bestemd voor Mori.

In Mori was de arbeid reeds begonnen door Ds. Kyftenbelt van Makassar en den Huiprediker Jonathan Keiling. Zij hadden er enkele goeroe's geplaatst. Daar in een groot deel van Mori de Bare'e-taal verstaan wordt, sluit dit arbeidsveld zich als vanzelf aan bij de thans reeds bewerkte. Na bespreking met genoemde Heeren stelde de Conferentie voor Mori over te nemen, waaraan het Hoofdbestuur zijn goedkeuring verleende.

Naar het Zuid-Oosten breidt ons werk zich uit in de richting van de landstreek Malili. Een gedeelte, Loewoe, sluit zich aan bij het werk in Pendolo; de menschen van beide streken hebben veel omgang met elkaar, terwijl de Bare'etaal er verstaan wordt. Br. Kruyt zal er spoedig heengaan om te zien in hoever die streken door het Mohammedanisme bedreigd worden en naar gelang van omstandigheden goeroe's op enkele voorname plaatsen vestigen. De streek om de meren neemt Ds. Kyftenbelt voorloopig voor zijne rekening met finantiëelen steun van het Genootschap; hij heeft er nu 3 goeroe's geplaatst.

Verdere uitbreiding van het werk is voorloopig niet noodig. Het komt er nu op aan het door ons bewerkte terrein voldoende met zendelingen te bezetten. De mogelijkheid bestaat. Wij hebben thans 6 zendelingen in Posso. Er moeten er nog 3 bijkomen. Wij hopen, dat die er in de eerstvolgende 3 jaren komen zullen. De stand van zaken is nu deze: Br. Wesseldijk is te Kasigoentjoe gevestigd. Vandaar Westelijk gaande komt men op het uitgestrekte, maar tamelijk schaars bevolkte terrein van Br. Ten Kate: Napoe, Bada, Besoa. Een nieuwe zendeling is daar gewenscht, zoowel om de afstanden als om de taal. (Br. Ten Kate is de eenige Europeaan, die de talen, daar gesproken, verstaat; ingeval van ziekte zou geen der andere zendelingen hem