Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking vroeg daarom een andere wijze van bijdragen in te voeren, nl. dat elk gezin na den oogst een zeker getal bossen rijst zou opbrengen. De zendelingen meenden de richting te moeten volgen, die de bevolking zelf aanwees. Alleen onder de To Pebato, die meer landbouwlievend zijn, bleek deze verandering van opbrengst niet noodig.

De organisatie der gemeenten vraagt ook telkens om nieuwe maatregelen. Thans is men zoover, dat reeds enkele jonge menschen, die als kinderen gedoopt zijn, tot de aanneming als lidmaat zijn gekomen. De Conferentie stelde daarom enkele vragen op voor het afleggen van belijdenis.

Dezer dagen bereikte ons het handschrift van een Gezangboek voor de Posso'sche gemeenten, dat onder toezicht van Dr. Adriani is bewerkt en hier te lande zal worden gedrukt.

Van de aanstelling van een inlandschen assistent-zendeling kon nog niet komen.

Wij besluiten de algemeene opmerkingen met de mededeeling, dat de Conferentie aandringt op het aanleggen van een klapperplantage, mits geen zendeling met het beheer worde belast. Thans gaan de lieden dikwijls dagen ver om zooveel geld te verdienen, dat zij de verschuldigde belasting kunnen betalen („belasting vinden"). Zij komen daardoor onder ongewenschte invloeden, getuige de zotte verhalen, die zij meebrengen over den machtigen Sultan van Turkije en de Koningin van Holland, die hem schatplichtig is. Het is daarom gewenscht gelegenheid te scheppen, dat de menschen dichter bij huis hun belasting kunnen „vinden" en tevens het aanleggen van klappertuinen leeren. Het ligt niet op den weg van een zendelinggenootschap dergelijke ondernemingen in het leven te roepen. Maar ligt hierin niet een vingerwijzing voor anderen, die door eerlijken handel kunnen medewerken tot den maatschappelijken vooruitgang van dit volk?

Kasigoentjoe.

Kasigoentjoe, de hoofdplaats waaraan ook het ressort zijn naam dankt, is de woonplaats van Papa i Woente, den man die voor de kerstening der Toradja-stammen van veel beteekenis geweest is. Hij zelf en vooral ook zijn voortreffelijke vrouw Ine i Maseka zijn een aanbeveling van het Evangelie; er gaat van hun voorbeeld een invloed ten goede uit. Eigenaardig is het uit de brieven der jonge zendelingen te vernemen welken diepen indruk zij van dit echtpaar hebben ontvangen. Zij zijn een groote steun voor den zendeling van het ressort Br. Wesseldijk. Als Ine i Maseka vertelt van