Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moeilijkheden, die aan het besluit om de goden vaarwel te zeggen voorafgingen, begrijpt hij des te beter wat moet or.igaan in het hart van degenen, die nog midden in dien strijd zijn. En als hij Papa i Woente bij de aanneming van lidmaten hoort getuigen uit de diepte van eigen ervaring, dan wordt hij zelf gesterkt in het geloof. Het zondebesef wordt dieper en dienovereenkomstig de kennis van de geheel eenige beteekenis van Jezus Christus. Er is een opgewekt geestelijk leven onder die pas toegebrachte Toradja's, al ontbreekt het natuurlijk ook niet aan teleurstellingen. Met opgewektheid is in verschillende gemeenten het H. Avondmaal gevierd, nadat de lidmaten in kleine groepen daarop ernstig voorbereid waren.

Te Mara'ajo zijn een 53 personen gedoopt. Te Poëntjoe is een aanzienlijk getal jonge menschen, die onderwezen worden, maar het bedienen van den doop wordt nog eenigen tijd uitgesteld, omdat deze jonge menschen, als zij gedoopt zijn, te weinig steun zouden vinden bij de invloedrijken in die plaats en het hun zwaar vallen zou tegen den stroom in te gaan. Hier en op andere plaatsen zijn nog verschillende invloedrijke personen, die met hand en tand den ouden godsdienst willen handhaven en anderen van den overgang tot het Christendom willen terughouden. Te Kasigoentjoe werd een nieuw schoolgebouw gezet; de afscheiding van de wijk Molowagoe werkte heilzaam; deze heeft nu een eigen goeroe. De gemeente Malitoe bouwde op eigen initiatief een nieuwe goeroewoning.

Op alle scholen is het schoolbezoek uitnemend, behalve te Maliwoeko, waar de kinderen nogal eens naar de markt van Posso trekken, die zij verkiezen boven het onderwijs, terwijl de ouders geen gezag genoeg hebben om daarin verandering te brengen. Ook in de Mohammedaansche strandplaats Mapane en het in hoofdzaak door vreemdelingen bewoonde Posso laat het schoolbezoek te wenschen over. Het gebeurt maar zelden, dat Mohammedaansche kinderen den geheelen cursus op school blijven volgen. Ook hier bewijst de Christelijke godsdienst, dat hij is voor alle tijden en alle volken, en dat hij ook voor Oosterlingen de eenige is, die vrede schenkt aan het hart en die het maatschappelijk leven op hooger peil brengt.

Koekoe.

In het ressort Koekoe, dat staat onder leiding van Br. Schuyt, ligt de woonplaats van Dr. Adriani, Tentena. Verblijdend was, dat Dr. en Mevrouw Adriani na een langdurig