Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie geeft een beteren? Tegen het woord propaganda hebben enkelen overwegende bezwaren, omdat het hen doet denken aan de werkzaamheid der Jezuieten. Wij hebben helaas geen goed Hollandsch woord voor wat de Engelschen „the home base" en de Duitschers „die heimatliche Mission" noemen. De zaak hebben wij echter wel; de juiste naam zal wel worden geboren.

De gemeente moet met den arbeid der Zending in kennis worden gesteld. Dan zal de belangstelling toenemen en de offervaardigheid stijgen. De op deze wijze verkregen resultaten moeten administratief worden verwerkt en alzoo productief gemaakt. Aan dezen arbeid zijn dus twee kanten, de eene die telkens naar buiten treedt, en de andere, die zich vergenoegt met de ruimte van een kantoor met kasten en registers. Die twee kanten worden vertegenwoordigd door twee personen, die in menig opzicht van elkaar verschillen, maar die elkander aanvullen en zoo samenwerken, Br. Van der Roest, die dan hier zit en dan daar, en Br. Naber, de man van het kantoor.

Het is niet gemakkelijk zich een goed denkbeeld te vormen van het geheele raderwerk, dat door de samenwerking van vier zelfstandige corporaties tamelijk gecompliceerd is, maar men komt er, wanneer men de werkzaamheid van Br. Van der Roest en die van Br. Naber in het oog vat.

Br. Van der Roest is de man, die rondreist, die jaarlijks veel meer uitnoodigingen ontvangt dan hij kan aannemen, en wiens spreekbeurten per jaar het getal 300 overtroffen. In het blaadje, dat als bijlage aan de Berichten wordt toegevoegd, kan men hem van maand tot maand volgen op zijn zwerftochten door het land. 's Zondags treedt hij op om in kerk of evangelisatie een zendingsprediking te houden; op andere dagen vertoont hij lichtbeelden of — wat bizonder in den smaak valt —■ houdt hij vertel-avonden naar aanleiding van verschillende voorwerpen uit de heidenwereld, die hij laat zien. Deze arbeid is van groote beteekenis. Een goed spreker is hij, die ouden en jongen weet te boeien en wiens woord gedragen wordt door jarenlange praktijk.

Op verschillende plaatsen, waar belangstelling gewekt is, ontstaat actie. Er vormen zich kringen en vereenigingen, die de Zending willen bestudeeren, of collecten willen organiseeren. Br. Van der Roest kan wel het vuur - aanmaken, maar hij kan niet lang genoeg op eenzelfde plaats vertoeven om het ook aan te houden.

Daarom is noodig, dat van elke plaats bericht gezonden wordt, wat er gedaan is en wat er nog gedaan kan worden. Br. Naber verzamelt en verwerkt de gegevens en ziet nu