Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken doen zooals de tegenwoordige tijd dat eischt, flink en degelijk. Daarom hebben wij ruimte noodig.

In den kring van ons Hoofdbestuur kwam weer eenige wijziging. Door de vorige Jaarvergadering werden tot leden benoemd de B.B. Jan Willem Gunning te Utrecht, B. C. de Jonge, W. L. Baron van Lynden te 's Gravenhage en W. Swellengrebel te Rotterdam.

In Januari dezes jaars werd Br. Jan Visser benoemd tot Thesaurier, die deze benoeming tot onze blijdschap aannam.

Tevens werd aan Br. Van Eysselsteyn, directeur van de Gemeente-Ziekenhuizen te Rotterdam verzocht onder nadere goedkeuring van de Jaarvergadering in het Hoofdbestuur zitting te nemen. Hij nam de benoeming aan.

Door overlijden zijn aan den kring onzer Bestuurders ontvallen de BB.:

Bestuurder sinds R. Adriani Engels, Westerlee 1905 J. J. Bos, Amersfoort 1853 J. Brandsma, Haarlem ^93 W. Ellens, Uskwert 1885 G. O. W. van Geytenbeek, Tilburg 1904 D. P. M. Graswinckel, Utrecht 1868 L. D. de Jong Schouwenberg, Berlicum 1902 G. Kouwenaar, Zutphen 1894 F. J. Kyff Boerma, Groningen 1904 P. Meindersma, Winschoten 1886 J. P. D. Veen, Ede 1864

Een ander deel van onzen arbeid hier te lande vormt de opleiding tot zendeling. Daartoe werkt het Genootschap samen met de Utr. Zend. Vereen. Zij hebben samen de Nederlandsche Zendingsschool opgericht, die tevens aan verschillende andere corporaties gelegenheid biedt tot opleiding. Daarvan wordt gebruik gemaakt door het Sangi- en Talaud-Comité, de Doopsgezinde Zendingsvereeniging, den Geref. Zendingsbond, het Zeister Zendingsgenootschap en de Geref. Kerken.

De Rector, Br. A. M. Brouwer, zette met onverminderden ijver zijn werk voort. In de artikelen-reeks: Hoe te prediken voor Mohammedaan en Heiden? in het tijdschrift „Mededeelingen" kan men zien in welken geest het onderwijs gegeven wordt. In al zijne deelen is het van den zendingsgeest doortrokken. Om het contact met de praktijk van het zen-