Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Onze wintercampagne.

Men trachte zooveel mogelijk het leven op den gewonen voet in te richten. Daarom moet men dezen winter ook niet nalaten Zendings-samenkomsten te houden, opdat de Gemeente zich vereenige in gebed voor de komst van Gods Koninkrijk. Waar gebed is, neemt de belangstelling toe. Kennis moet worden verspreid.

Wij zijn bereid te helpen. Br. Van der Roest staat gereed om tot U te komen. Onze agenten Hogeweg en Sijsling eveneens. Ook verschillende zendelingen met verlof en met pensioen. Br. Naber heeft gaarne drukken arbeid door het toezenden van lantaarnplaten, grafische voorstellingen, ethnographica, ook van zendings-kerkjes en collecte-busjes.

Ons Bureau is: Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Ook verspreide men zendingslectuur. Zie de opgave in vorige Maandberichten.

De Zendingsstudieraad (Javastraat 78, 's Gravenhage) is eveneens gaarne bereid behulpzaam te zijn bij het bestudeeren der Zending. De uitgegeven handboeken zijn daartoe van veel nut.

ZENDINGS-ZONDAG 29 NOVEMBER 1914.

4.

In memoriam - P. C. van Melle.

Onze trouwe agent P. C. van Melle, te Middelburg, werd tot hooger leven opgeroepen. Dat zijn heengaan voor zijn gezin en voor ons Genootschap een ernstig verlies is, zal ieder beseffen die hem gekend heeft. Hij was een trouw prediker van het Evangelie. Belangstelling wekkend voor de Zending, bracht hij overal waar hij kwam geestelijken zegen. Thans is hij heengegaan naar die plaats, waar het geloof in aanschouwen verwisseld wordt. Zijn nagedachtenis blijft onder ons in zegening.

Sluiten