Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ter navolging.

Een derde collecte. De Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage besloot, om op al die Zondagen, waarop geen bizondere derde collecte voor speciale doeleinden is vastgesteld, een derde collecte te doen houden voor den arbeid der Zending.

Wij verblijden ons daar hartelijk over. Dit toch is een officiëele erkenning, dat de arbeid der Zending een werkzaamheid is van de Gemeente.

Een goede wijze van collecteeren. Op verscheidene plaatsen heeft men het collecteeren met envelopjes ingevoerd. De uitkomst daarvan is verrassend. Eene collecte in de Pieterskerk te Leiden, op 28 October, bracht ƒ 207.— op. Eene collecte van de Vereeniging tot Bevordering der Zendingszaak te Rotterdam, op 2 November 'in de Westerkerk, bracht ruim ƒ 310.— op.

Het schijnt, dat vele zendingsvrienden bezwaren hebben tegen het collecteeren met open schalen; of zijn deze hoogere bedragen te danken aan vermeerderde offervaardigheid, wegens den nood der Zending in dezen tijd?

Wat een dienstmeisje deed. Uit eene stad in Overijsel wordt ons gemeld, dat een dienstbode één derde gedeelte van haar jaarloon voor de Zending geofferd heeft, opdat daardoor de zorgen van een der zendeling-vrouwen zullen worden verlicht.

Een wekelijksche gave. Een werkman te 's-Gravenhage bericht ons, dat hij bereid is ƒ 1.50 per week voor den zendingsarbeid te geven, zoolang hij werk heeft.

Uit de Heldring-Gestichten. In de „Nijmeegsche Zendingsbode : ' van November verhaalt Ds. A. W. Ippius Fokkens, van Hemmen, het volgende:

Er kan zoo veel meer gedaan worden.

Wij moeten onze zendelingen toch in staat stellen hun werk te doen.

Ziet, dat hebben o.a. op de Heldring-Gestichten te Zetten velen begrepen.

Laat mij u daarvan iets vertellen.

Gij moet weten, dat ik na het vertrek van Ds. Pierson, consulent ben van de Vluchtheuvel-gemeente. Ik houd daar dus catechisaties enz. Nu kwamen na de groote vacantie in het begin van September twee leerlingen der Normaalschool bij mij en zij overhandigden mij in een gesloten

Sluiten