Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

couvert ƒ 100.— voor de Zending. In hare vacantie hadden alle leerlingen dier school bij vrienden en familieleden lootjes verkocht op handwerken, die zij ten behoeve der Zending hadden vervaardigd! En Woensdag 1.1., toen ik voor de laatste maal (immers Ds. Lammerts van Bueren werd Zondag 25 October j.1. bevestigd), catechiseerde op Bethel (een der andere gestichten), werd ik bedankt op zeer vriendelijke wijze door een der meisjes. Zij stelde mij eerst één couvert ter hand, dat bij opening ƒ 9.50 bleek te bevatten — alles nieuw geld — en toen ik beginnen wilde mijn blijdschap uit te spreken over deze gave voor de Zending, zeide dat meisje : „Wacht u even; hier heb ik nog één couvert" en toen ik dit openmaakte, zat daar een bankbiljet van ƒ 100. — in.

Ik kon waarlijk eerst niet spreken van verbazing en blijdschap en eigenlijk ook van ontroering, ƒ 109.50 bijeengebracht door vérpleegden van een der Heldring-Gestichten! Daarin ligt iets zeer ontroerends en beschamends. Ook deze meisjes hadden handwerken gemaakt, terwijl een der juffrouwen een mooie sprei haakte en de opbrengst bij verkoop van een en ander was nu voor de Zending. Ik behoef u niet te zeggen, dat ik én de leerlingen der normaalschool én de meisjes van Bethel hartelijk bedankt heb.

Daar wordt ons allen een sprekend voorbeeld gegeven!

4. Mededeeling.

Tot plaatsvervanger van Br. P. C. van Melle werd, voorloopig voor zes maanden, tot agent benoemd de heer G. Stelma, godsdienst-onderwijzer.

Het adres van Br. Stelma zal zijn: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Wij bevelen dezen Broeder aan in de belangstelling van alle zendingsvrienden, opdat hij zijn arbeid met opgewektheid moge verrichten.

5. Personalia.

Br. en Zr. Dunnebier zijn 21 November naar lndië vertrokken om den arbeid in Bolaang-Mongondou te hervatten. Hun terugkomst is daar dringend noodzakelijk, en wij ver-

Sluiten