Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Obadjaan 186 h c. = f 0,93; van A. v. d. H. f 25,—, voor de nooden van het Ned. Zend. Gen., van Mr. A. v. d. H. f 100,—: dames A. te D. f 600, — ; van den Heer A. W. Sch. f 2,50; van Mevr. V. van den Heer P. G. f 2,25; van Mevr. v. W. v. d. M. f 1,50, van Wed. S. f 2,50: van A. L. f 1,—; van Mr. W. A. M f 300,—, van Mej. M. E. A. M. f 100,—; van Mej. T. W. Br. f 10,—; van den Heer W. Br. Czn. f 10,—; van Mej. M. P. v. d. Horst opbrengst verkocht theelood f 2,85 en 123 h.c. = f 0,61*: van een lid f 0,25; door Br. J. Louwerier restant in kas voor Mal. hulp f 5,—, van X. opgespaard geld f 5,18*; in antwoord op circulaire, van X f 5,— Rijswijk. Van Mevr. de Wed. F. A. W. Meschen—Lengerke Scheemda. Van Ds. Ravesteyn 3 kwartjes Ubbergen. Van Mevr. S. C. Waller-Witsen Elias Utrecht (Afd.) Door den Heer C. D. Sax, van het afdeelingsbestunr Velp (Afd.) Door den Heer A. H. C. Avelingh, restant contribi tio f 9,50: van W. II. de B. v. M. en M. f 100,— Westbroek. Door Ds. G. van Kempen, deel coll. bidstond Westernijkerk. Van de Kerkvoogdij Z Van X, deel gift Zeddam. Door Ds D. Colenbrander, nagekomen contiibutie Zeist. Door Ds. Hopstor f 2,50; van Mej. H. E. B. f 100,— Zutphen. Door Ds. P. Veen, als antwoord op oen door hem geplaatst bericht .. Zwolle. Contributie Nederlandsch Oost-lndië. Ingekomen by Br. J. Krnyt: Djombang. Gift van den Heer K Solo. Van Ds. J. Mooy, uit de cat.bus t

Ontvangen van de Zendingkerkjes:

No. No No. No. No. 22 f 1,75 194 f 2,15è 417 f 6,50 884 f 5 - 1127 f 3,92 103 » 0,25 196 » 0,60 453 » 3,50 839 » 2,50 1169 3,50 146 » 0,92 198 » 1,76 458 > 4,79 965 » 1,50 1185 » 1,55 148 » 2,05 199 » 0,78 639 > 6,— 1026 » 10,— 1195 » 1,70 149 » 1,— 201 » 0,80 708 » 2,43 1030 » 4,— 1294 » 2,65 151 » 1,37* 203 » 1,60 845 > 1,16 1031 » 5,— 152 > 2,10 326 > 18,— 858 » 2,— 1042 » 4,38 153 > 1,10 382 » 0,61 863 > 2,20 1,05* 1056 » 5,— 154 » 0,63 410 » 3,— 867 > 1125 » 1,— byeen

Van i—31 October 1914.

Almelo. Contr. f 2,50; door Ds. L. S. van Zwe», 3 maanden loon van een dienstbode, voor een van de zendeling-moeders f 27,50 Alphen a/d. Rijn. Contributie Amsterdam (Afd.) Door den heer G. II de Marez Oyens, aandeel in collecten en giften in de Ned. Heiv. Kerk f 748,—; door Ds. L. C. Scbuller tot Peuisuin, van W. S. /" J00,—, N. N. f 25,—, S. f 1,—, K. f 1,—, H. v. E. ƒ1,-, N. N. f 2,50, U. f 2,50, F. 1,—, N. f 2,50, X. f 2,50, van iemand die op Zending-Zondag niet ter kerk was f 1,50, 3 maandskaart S. E. f 5,65, nit de cat.bus f 3,85 Apeldoorn. Contributie Appingedam. Door Ds. G. .T. Mooi, te Helium, penningmeester voor de Posso actie, voor den Zendingspost Onda'e Asperen. Door Ds J. W. Gunning van A. H Bennekom. Van N. N Beverwjjk e .o. Door den heer H. D. Sweers Sr., penningm. van de afdeelingen Beverivijk, Velxen en Wyk aan Zee en Duin , voor den Zendingspost Wladja-Warna Bloemendaal. Van mevr. v. H. S. deel gift Blokzijl. Contributie Breda. Contributie Breukelen. Van N. N. opgespaard geld Delft (Af.1 ) Door den heer Mr. Y. de Koek, van de Hulp Zer.d.-Vereeniging, 3e kwartaal, f iO,—, gecoll. in de godsd.oefening van Ds. F. H. J. Grundlehner f 10,—, door tusschenk. van Ds. H. .T. Rooseboom f 2,50 van een onbekende /* 5, — Dordrecht. Door Mej. S. Pyzel, van het Vrouwen Hulp Zend.-Gen Ede. Contributie Ermelo. Contributie Qeertruidenberg. Door Ds. K. Nobel, contributie Geervliet. Contributie Ginneken. Contributie Gouda (Afd.). Door Ds. Joh. E. Byl, van het spaarbankboekje der Afdeeling ..

Sluiten