Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, behoorende bij Maandbericht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, No. 2, Jaargang 1914.

Afdeeling

BINNENLANDSCHE ACTIE

BUREAU: RECHTER ROTTEKADE No. 63, ROTTERDAM

Nederlandsch Zendelinggenootschap, UtrechtscheZendingsvereeniging Rijnsch Zendinggenootschap en Sangi en Talaud Comité.

Zendingsdirectoren: Ds. J. W. GUNNING - Ds. JOH. RAUWS.

Vertegenwoordiger: J. L. D. VAN DER ROEST, Domplein 10, UTRECHT.

Administrateur: J. NABER.

Agenten: D. HOGEWEG, Steenwijk, P. C. VAN MELLE, Middelburg. H. SIJSLING, Noordsingel i4g, ROTTERDAM.

Algemeen Administrateur: A. SPRUYT.

Vertel-avonden van Zendeling Van der Roest.

In mijn vorig overzicht (zie Berichten U. Z. V. van Januari 1914) heb ik een plaatsnaam vergeten. Het zou bij de vrienden te Durgerdam het vermoeden wekken, dat de ontvangst aldaar op 4 November 1913 zoo geweest was, dat ik er over zwijgen wilde. Daarom begin ik met mijn leedwezen te betuigen, dat mijn vergeetachtigheid mij parten heeft gespeeld. Ik vraag aan Durgerdam wel vriendelijk om vergiffenis. Het was een recht goede, aangename avond in dit visschersdorp. Met belangstelling werd mijn woord vernomen. Laat mij als boete voor mijne vergeetachtigheid maar eens spoedig weder in uw midden komen, dan wil ik gaarne schuld belijden. De laatste dag van November was de drukke Zondag en 1 December had ik des avonds een goed bezette samenkomst in het Evangelisatie-lokaal te Franeker. Velen waren gekomen en met opgewektheid hield ik hier een vertelavond. Te Minnertsga was het lokaal eivol, jammer dat het niet grooter was, want niet allen konden een bescheiden plaatsje vinden. Te Sexbierum sprak ik in de keurige kerk.

Sluiten