Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreker voor Zondag moet toch den avond te voren reeds aanwezig zijn. Niettegenstaande er een vergadering van de pluimveevereeniging was, waar velen heen moesten, was er een goede opkomst. Zondagsmorgens met noodweer was vanzelf de schare niet zoo groot, want van Oude Bilt, een half uur ver gelegen, kwamen niet veel menschen. Wij zouden nu niet collecteeren voor de Zending, maar één der diakenen vond dat minder goed en zette het bekken eigener beweging aan de deur. Des middags was ik te Roodeschool. Bijna tweehonderd Zondagschoolleerlingen waren te zamen en ik vertelde hun het een en ander. Daarna kwamen grooten en kleinen de medegebrachte voorwerpen bezichtigen en des avonds vertelde ik voor een aandachtig luisterend publiek. De keurig verbouwde kerk was niet geheel vol, maar het weer was daarvan de oorzaak. Vandaar ging het naar Garshuizen. Hier ben ik geen onbekende. Het is eigenaardig, dat men hier steeds de meeste menschen trekt in een gewonen kerkdienst. Lichtbeelden, zelfs een vertelavond met voorwerpen trekken niet zooveel menschen. Men denkt, dat zulke bijeenkomsten meer bijzonder voor kinderen zijn. Dat is toch geenszins het geval. Ik meen, dat avonden als deze alleen in staat zijn ons vlak voor de dingen te plaatsen. Te Westerembden was de opkomst ook niet groot. Al weer stroomende regen, en bijna onbegaanbare wegen. Dienzelfden avond vertrok ik nog naar het kleine Lellens, waar ik zou overnachten en den volgenden dag spreken. Het weer begon op te klaren en hier en te Witiewierum, beter den Post, waren velen opgekomen. Wij hadden zeer goede avonden.

In het herderlooze Stedum was ook een samenkomst belegd. Tot heden deed Stedum nog niet mee in de Actie voor Posso. In alle reeds genoemde en nog te noemen gemeenten bestaan Posso-vereenigingen, d. w. z. men leest het Posso-blad en betaalt contributie. Men houdt zoo nu en dan Zendingssamenkomsten, waarop de Posso-Zending wordt besproken. Te Stedum deed men dat nog niet; ik hoop dat mijn optreden aldaar mede mag werken tot de oprichting van zulk een vereeniging. Ik heb in al

Sluiten