Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat is aan alles te bemerken. Bijna alle plaatsen, die hier aan de classicale actie deelnemen, bezitten vereenigingen met een flink aantal leden. Ik geloof dat het toch nog mogelijk is het getal daarvan uit te breiden en ik hoop dat de maatregelen, die daartoe genomen worden, zullen slagen.

Van Nieuwvliet ging het naar Schoondijke, waar ik in het Evangelisatie-lokaal den middagdienst leidde en een woord tot opwekking van Zendingsliefde sprak. De opkomst was zeer goed, gerekend het kleine getal menschen dat in dit gebouwtje te zamen komt. Ik werd verrast met een bedrag „van op Zondag gelegde eieren". Reeds meermalen heb ik van dezelfde vriendelijke hand een bedrag ontvangen. Wat dunkt U, zou men op deze wijze niet meer voor den arbeid in Gods Koninkrijk kunnen doen ? Zijn er met meer Brs. en Zrs., die b.v. de eieren op Zondag gelegd, ten bate der Zending willen verkoopen ? Is dat te veel gevraagd, dan een vast te stellen deel daarvan? Goed voorgaan doet goed volgen. Ik hoop zeer dat dit gezegd kan worden ook van deze zaak.

Aan den avond van denzelfden dag was de kerk te Breskens geheel gevuld. Ik hield op mijne wijze een vertelavond. Ik was werkelijk verheugd, dat alle plaatsen meer dan bezet waren; niettegenstaande de veelheid van hoorders, was het bladstil en wij hadden een gezegenden avond. Den volgenden dag ging het naar Hoojdplaat, de kleine protestantsche gemeente. Wie schetst onze verbazing toen wij des avonds daar zulk een schare in de kerk zagen. Dat overtrof verre onze verwachting. De gemeente is klein en woont zeer ver uit elkander, maar nu, neen, zoo had ik het daar nog nimmer gezien. Het schoone weer is een uitnemend medewerker, terwijl regen en hagelslag tegenstanders zijn. Waarlijk het was mij goed daar te zijn. Dinsdags ging het weder over Breskens naar Zuidzande en ook daar hadden wij niet te klagen. Veel jonge menschen waren gekomen en laat ons hopen, dat dit een gunstig voorteeken is. Juist jonge menschen moeten getrokken worden en uit hen moet de Zendingsgemeente gerecruteerd worden. Cadzand geeft in een weekavond niet zulk een groote opkomst als op een Zondag. Toch had ik niet te spreken van een slappe beurt. In de oude kerk, met haar ouderwetsche, toch fantastische verlichting (kaarsen) was een aandachtig gehoor en hier zoowel als op alle andere plaatsen kwamen na den dienst de menschen de voorwerpen nog eens van nabij bewonderen. Deze gelegenheid wordt altoos gegeven.

Van hier ging het naar Sluis. Helaas, dat deze Protes-

Sluiten