Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendingslectuur.

De herhaaldelijk door ons geannonceerde werkjes: Midden-Celcbes, Ta Lasa en Noemfor vinden in het bijzonder op zendingsavonden goeden aftrek. Gaarne zenden wij van deze werkjes een pakket in commissie aan hen, die een zendingsavond organiseeren.

Goedkoope Propagandalectuur is in bewerking. Als e erste nummer geven wij uit een kleine brochure ,, Wat kan ik doen?" Deze is bijzonder geschikt voor gratisverspreiding in vereenigingen en scholen. Men vrage getalprijs.

Voor inlichtingen inzake Zendingsbusjes, Lichtbeelden, Zendingslectuur, enz. wende men zich tot den Administrateur der Binnenlandsche Actie, J. Naber, Zendingsbureau Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Vrouwen van Nederland!

Naar aanleiding van een tekort, waardoor het gezegend werk van de Utrechtsche Zendingsvereeniging dreigt te worden belemmerd, roepen eenige vriendinnen dezer Vereeniging de vrouwen en meisjes in Nederland op, iets van haar tijd en gaven te willen geven voor het brengen van het Evangelie aan hen, die het nog niet kennen en gevaar loopen anders te komen tot het Mohammedanisme.

Waar samenwerking van alle kanten wordt gezocht, wenschen zij die ook te bevorderen en dus ook andere Zendingsgenootschappen of Vereenigingen te steunen.

Zij roepen vrouwen, jong en oud, op om iets voor de Zending te vervaardigen en dit aan een der onderstaande adressen toe te zenden, of liever nog de vrucht van haren arbeid te gelde te maken onder vrienden en kennissen en de opbrengst over te maken aan ondergeteekenden.

Komt, vrouwen van Nederland, maakt u op ! Gebruikt uwe gaven, uwe handen, uw naald, penseel of stem. Verbindt u zoo mogelijk eiken dag, elke week of elke maand een vast uur daarvoor af te zonderen.

Sluiten