Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afscheid van de winter-campagne.

De winter-campagne is geëindigd, zoodat er op het oogenblik niet zooveel is mede te deelen van het buitenwerk, dat voor de Zending wordt gedaan. Voor mij werd er plotseling een eind gemaakt aan het trekken en reizen. Terwijl de agenda voor April nog enkele samenkomsten aangaf, waarvan ik eenige verwachting had, kon ik door omstandigheden die samenkomsten niet leiden. Einde Maart bezorgde mij een volslagen stemmeloosheid. Onvoorzichtigheid en te veel eischen van het stemgeluid waren oorzaak, dat mij verboden werd in den eersten tijd te spreken; zelfs al ware het niet verboden geworden, de machteloosheid verhinderde het. Br. Jens was zoo vriendelijk om voor mij te Amsterdam drie samenkomsten te leiden en een te Rotterdam.

Het speet mij vooral, omdat het te Amsterdam samenkomsten waren, uitgeschreven door de Zendingsafdeeling van het Nederlandsch Jongelingsverbond en waaronder een bepaalde knapen- of jongensavond. De Jongelingsvereenigingen moeten meer en meer mobiel gemaakt worden voor de Zending. Hier en daar is dat reeds geschied, maar op zoovele plaatsen zou door middel van jongelingen en knapen zooveel kunnen worden bereikt. Over het geheel komen de uitnoodigingen om op Jongelingsvereenigingen te spreken zeer zeldzaam in en dat een Jongelingsvereeniging het initiatief neemt tot het houden van een openbare zendingskomst, behoort ook nog veel te veel tot de zeldzaamheden. Hartelijk zal ik mij verblijden, als in of tegen het najaar meer aanvragen van die zijde worden ontvangen. Zeer hoop ik, dat de goede samenkomsten, die door Br. Jens werden geleid, gunstige resultaten hebben mogen voor de toekomst.

Van lieverlede ging het beter met de stem. Daarom voldeed ik zelf weder aan de uitnoodiging om te Rotterdam een lichtbeeldenavond te houden voor die klassen van de Rotterdamsche Zondagsscholen, waar systematisch eenmaal in de twee maanden een zendingsonderwerp wordt behandeld. Deze avond was het bewijs, dat men in Rotterdam hiermede op den goeden weg is. Met wat goeden wil kunnen de

Sluiten