Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededeelingen.

Er valt ditmaal niets bijzonders te melden uit den arbeid onzer agenten. Uit hun rapporten blijkt, dat zij hun werk met opgewektheid hebben verricht, althans voor zooverre hun gezondheid dit toeliet. Onze oude broeder Van Melle was n.1. ernstig ongesteld.

Onze collectebusjes voor de vier samenwerkende corporaties beginnen aardig aftrek te vinden. In Haarlem heeft een onzer vrienden hier bijzonder werk van gemaakt en een veertigtal busjes onder dak gebracht, die verder onder beheer blijven van den gene, door wien zij geplaatst zijn. Gaarne zullen wij aan soortgelijke aanvragen voldoen.

Onze Lichtbeelden-af deeling verkeert in diepe rust. Het is nu een uitnemende tijd om regelingen voor het aanstaande seizoen te treffen.

Gebruikte postzegels, enz. Dezer dagen is opnieuw de aandacht gevestigd op de waarde van staniool, theelood, capsules en gebruikte postzegels (oude pennen zijn waardeloos). Gebruikte postzegels worden bij ons zeer veel gevraagd en vooral incourante waarden geven nog immer een bate. Wij veroorloven ons daarom op het artikel postzegels nog eens bijzonder de aandacht te vestigen. Vooral de jubileumzegels zijn bij verzamelaars zeer in trek, zoodat wij daarvoor flink geld kunnen makerr.

Mogen wij ons voor toezending vriendelijk aanbevelen?

Zendingsstudie. Men verzoekt ons de aandacht te willen vestigen op de a.s. Zomerconferenties, die van 3-8 en van 10-15 Augustus, vanwege den Zendingsstudie-Raad te I.unteren gehouden zullen worden.

Zij, die het genoegen gehad hebben een dergelijke Conferentie bij te wonen, zullen het zeker met ons eens zijn, dat het niet moeilijk is deze Conferenties, die van het begin tot het einde een zegen zijn voor geest en lichaam, aan te bevelen. Wil men zijn Zendingskennis vermeerderen, wil men met verschillende personen op Zendingsgebied in aanraking komen, wil men meer liefde voor den arbeid in Gods Koninkrijk opwekken, wil men de vacantie in een der schoonste gedeelten van Nederland door brengen, men ga naar de Zomerconferentie voor Zendingsstudie te Lunteren.

Voor nadere bijzonderheden wende men zich tot den Secretaris van den Zendingsstudie-Raad, den Heer J. W. Gunning J.Hzn., Frans Halsstraat 16, Utrecht.

Sluiten