Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, behoorende bij Maandbericht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, No. 8 en 9, Jaargang 1914.

AJfdeeling

BINNENLANDSCHE ACTIE

BUREAU: RECHTER ROTTEKADE No. 63, ROTTERDAM

Nederlandsch Zendelinggenootschap, UtrechtscheZendingsvereeniging Rijnsch Zendinggenootschap en Sangi en Talaud Comité.

Zendingsdirectoren:

Dr. J. W. GUNNING - Ds. JOH. RAUWS - Dr. F. J. FOKKEMA

Vertegenwoordiger: J. L. D. VAN DER ROEST, Oude Gracht T.Z. i8 4 bis, UTRECHT. Administrateur: *J. NABER.

Agenten: D. HOGEWEG, Steenwijk, P. C. VAN MELLE, Middelburg. H. SIJSLING, Noordsingel 149, ROTTERDAM.

Algemeen Administrateur: A. SPRUYT.

Uit de Gemeenten.

De zomer is in 't land en heerlijk zomerweer is het gedurende reeds weken. Gelegenheid om zoo vaak in het belang der Zending op te treden als des winters, bestaat er nu niet. In de week is het niet mogelijk de menschen te verzamelen; uit den aard der zaak is men nu aangewezen op de Zondagen en de openlucht-samenkomsten ; vooral de laatste nemen zeer toe. Toch geeft de zomer geen bepaalde werkstaking en met groote dankbaarheid denk ik terug aan de verschillende samenkomsten in Mei en Juni 1.1., waar ik een woord tot opleving van zendingsliefde spreken kon.

Rinsumageest en Akkerwoude in het hooge Noorden, twee gemeenten, die ik niet anders dan bij name kende, rekenden op mijn komst. Het schoone weder was oorzaak, dat beide diensten zeer goed waren bezocht en met groote opgewektheid mocht ik daar een en ander verhalen van het werk Gods. Jammer dat des avonds niet meer menschen het lokaal vulden, waar ik met verschillende voorwerpen het een en ander vertelde van land en volk, van zegen en tegenstand. Zeker het was er benauwd warm, maar het was, naar luid der berichten, een zeer goede avond. Op Hemelvaartsdag hadden wij te Harderwijk in de dennebosschen een zeer goede samenkomst. Verschillende sprekers spraken goede woorden

'953—95926

Sluiten