Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*) ONTVANGSTEN VAN 1 JULI tot 31 OCTOBER 1914.

Voor de 4 samenwerkende corporatiën:

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden A M. N A R. D Aarlanderveen. Dames v. d. L Aerdenhout. M. F. v. L Alblasserdam. W. F Alkmaar. N. N Almelo. G. J. v. d. E. f 1,25 ; fam. D. f 5,— ; W. S. f 1,50 ; door Ds. v. Z. f 35,— Alrnen. Door Ds. T. J. Jansen Schoonhoven, van J. B. f. 1,—, G. B. f 1,—, N. N. f 60,—, N. N. f 2,50, gevonden in het kerkzakje f 2,50 en f 5,— ; Jonkvr. J. C. f 25,— Alphen a.d. R. Door Ds. A. W. Voors, coll. Martha Stichting; f10,— f' en N. N. f 10,— Ambt-Vollenhoven. J. J. v. d. L Amersfoort. K. T. f 2,50 ; door den heer J. Rooker, nit zend. kerkje No. 1223 f 1,30 ; Ds. J. P. f2,50 Amstelveen. Door Br. v. d. Roest, uit busje No. 27 v. K. B Amsterdam. Mevr. N. A. M. f 1,50 ; door Ds. C. F. Westerman, uit cat.bus f 2,—; P. v. d. B. f 2,50; mej. B. S. f 60,—; L. v. S. K. f 5,—; wed. R. f 5,—; H. F. f 10, —; E. v. d. D. Jr. f 40,—; dames v. O. f 50, — ; E. R. f 1,—; Ds. A. J. R. f2,50; H.J.teW.J. f2,50; P. f2,50; H, G. E. f 10,—; J.W. f 10,—; S. K. f 0,75; door Ds. A. Voorhoeve, uit coll. Zond.school f 15,68 j ; dames A. f2,50 ; Jhr. L M. Q. v. U, f 50,—; A. M. f 0,75; O. IJ. f 0,25; fam. P. f 1,—; mej. I. K. f 1,—; mej. G. f2,50 ; A. J. B. Hzn. f5,— ; Dedict. Bur. f5, — ; door den heer v. B., uit de spaarpot v. d. jongste zonen f 6,- ; P. J. E. v. N. f 1,— ; H. W. d. P. f 2,50 ; mevr. d. P. f 1,— ; A. f 1,25; mej. M. A. S. f2,50 ; H. I. V. f 5,— ; J. J. de B. f50,-; G. M. flO,—; mej. M. de B. f T|—; J. K. f 1,—; H. f 1,— ; N. N. f 1, — ; door Ds. C. Barger, van M. f2,— ; door mej. C. J. de Haan, v. d. naaischool f 4,—; mej. M. v. H. f 10,—; mej. M. A. M. f25,—; A. R. N. f5,— ; A. J d. C. f 10,-; C. J. de H. f2,—; A. H. D. f 1,—; Ds. J. B. f2,50; dames R. f40,—; dames K. f 10,—; Jhr. Dr. J. S. f25,—; Dr. J. H. G. Wzn. f 50,—; G. W. f 100,— ; C. W. C. f25,— ; mej. A. W. G. f 100,—; "W. H. E. H f 10,— ; H. v. L. f 20,— ; dames W. f 40,— ; fam. G. N. f 213,50 ; mevr. M. L. S. f25,—; door den heer A. J. Caliber, uit busjes no. 11 fl,20J; no. 12 fl,40;no. 13 f 0,6 5 J; no. 14 f0,53, tezamen f3,79 ; J. B. f140,—; mej. H. M. f5,— ; coll. bij uitvoering zendingsdemonstratie in het lokaal „Salem" door de Kinderzend. Ver. f 14,64 ; door de Hersteld Evang. Lnth. Gem. de helft der collecte gehouden in de Zendingsure, met het oog op den nood der tijden op Zondag 20 Sept. 1914 f 432,72 ; mej. C. H. 0. G. f 100,—; D.re d. T. K. f 100,—; N. H. Mij. f5000,—; Jhr. W. C. Q. v. U. f 10,—; C. M. J. K. f 5,-; C. v. O. f5,— Apeldoorn. C. F. S. f10,—; mevr. d'IJ. 11,—; G. K. f2,-—; mevr. D.re v. H. v. B. f2,50; mevr. M. A. v. B. A. f5,— ; freules B. f20,— ; Chr. .T. V. H. K. L. f2,50 ; G. P. O. f8,— ; F. A. M. B. f 1,50 ; hr. en mevr. S. G. B. f 10,— ; W. de V. f2,- ; mevr. A. v. d. P. f2,50 ; mej. C. d. B. K. f 10,— 77,(*)

De verantwoorde giften van bladz. 3 tot 18 zijn raeerendeels gezonden naar aanleiding van brieven en circulaires.

Sluiten