Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]\°. 61. — Lidmaatschap 1 Ct. per week. — Maandelijks een blaadje. — 1878,

hst mmimmm.

Hulpyereeniging der Utrechtsche Zendingvereeniging,

TWEEDE SERIE.

SCHE DE ENS

OF

DE KLEINE PELIKAAN.

„Dat is immers een vogelnaam ?" vraagt gij, en die heeft toch wel niets met de zending uit te staan? Ja, lieve lezer, ditmaal wel. Bij de Indianen in Amerika, geelt men de groote mannen allerlei vreemde namen: Het verwondere u dus niet als gij daar eens komt, dat men u een man aanwijst wiens naam „hanenveer" luidt of een ander „witstaart." Allerlei zulke namen geeft men aan beroemde striiders en helden. Wij noemen iemand nog wel eens met een bijnaam, maar dat doet men daar om geheel andere redenen; hier te land draagt niemand gaarne een bijnaam, velen verdragen het, maar toch liet hindert hen, daar kunt gij van overtuigd zijn. Sedert ik dat bespeurd heb, geef ik ook aan mijn besten vriend, dien ik vroeger niet anders dan met ee n bijnaam meende te kunnen toespreken, steeds zijn waren naam. Maar bij de Indianen is het een zaak van eer ; denkt u een vergadering hoofden, de een wordt genoemd „roode wolk" de ander^,,scherpe neus" een derde

heet „groote straat" een vierde „bontstaart," een vijfde „kleine wonde." Vreemd, niet waar? maar van daag verhaal ik u van al deze mannen niets, neen, ik wil u ditmaal eens iets van „klein Pelikaan" verhalen: — Het was in de eerste helft dezer eeuw, toen er in de oerwouden van A.merika een arm heidensch kind geboren werd. Waarom zijn ouders hem „Sche de Ens" noemden, dat weet ik niet, maar dit weet ik wel, dat het kleine pelikaan beteekent, mogelijk had de jeugdige roodhuid wel zulk een fijn rood vel over zijn teeder lichaam als de sclioone pelikaan aan zijn prachtig gebouwde steltpooten vertoont. Maar genoeg; dit kind werd een man, en wel een zeer beroemd en aanzienlijk inan onder de Sioux een volkstam in Minnesota. Hij was een bekwaam tooverdokter, van alle zijden bracht men zieken tot hem. -Zijn naam was zoo groot, dat de arme Sioux meenden, dat hij in rechtstreeks verband met de geestenwereld stond. Een ieder groette hem eerbiedig. Als deze groote man zitting

Sluiten