Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° 62. — Lidmaatschap 1 Ct. per week. — een . —1878.

het m

Hulpvereeniging der TJtrechtsclie Zeiidingvereeniging.

TWEEDE SERIE.

HENRY M. STANLEY

DE BEROEMDSTE REIZIGER VAN ONZEN TIJD.

In liet jaar 1843 werd Henrij M. Stanley te New-York geboren; toen hij een jongen was, werd hij door zulk een lust tot reizen aangegrepen, dat hij van zijn school weg liep en op een schip dienst nam. Nauwelijks was hij in de golf van Barcelona, of hij bond zijn kleêren in een bundeltje, sprong in zee en zwom naar de wal; helaas zijn bundeltje was hem ontsnapt! Daar stond hij nu geheel ontkleed. Wat te beginnen? hij verborg zich tot den avond en wandelde toen een voetpad op, dat hem in een fort bracht. Daar sliep hij op een bos stroo. Gelukkig had een kapitein medelijden met hem, zoodat hij hem kleedde en de stad liet zien, maar daarna wenschte hij hem een goede reis. • Nu wandelde hij verder naar Marseille, maar onderweg werd hij, daar hij uit gebrek aan geld hier en daar wat bedelen moest als een vagabond opgepakt en een weinig achter slot en grendel gezet. Na korten tijd weer losgelaten, kwam hij te Marseille aau en daar door het toedoen van vriendelijke menschen aau wat geld gekomen, zette hij zijn reis door Europa

voort, hij bezocht bijna alle havens en las onderweg de geschiedenis der landen, die hij doorwandelde. Daar brak de oorlog in Amerika uit; aanstonds keerde liij terug. Hij nam dienst als vrijwilliger en vocht mede zoolang tot zijn tijd verstreken was, toen bleef hij nog wel in dienst maar als verslaggever van een courant. Ook na afloop van den oorlog bleef hij dit. Maar in die dagen doorliep hij zuidelijk Noord-Amerika en werd gouddelver. Op zekeren dag verlangde hij echter sterk naar zijn geboortestad en om haar te bereiken, maakte hij een vlot, waarmee hij eenige honderde uren ver de rivier de Platte afzakte tot aan de Missouri. Na korten tijd in New-York vertoefd te hebben, doorreisde hij Asië met een paar vrienden, docli op een ongelukkigen dag, bestal men hen van 6000 dollars. Wat schoot er anders over dan terug te keeren naar Constantinopel en waarlijk daar werden zij gelukkiger wijze zoo goed geloofd, dat meu hen recht deed. Sedert dien tijd was hij bijna voortdurend dan voor deze dan voor die zending de aangewezen man. Zoo was

Sluiten