Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ze motten der toch maor alle maol eten en slaopen. Dan gift ie school aon de keinders, en iederen mergen om zes uur begint ie met un gebed veur allemaol, en wie daor bij wil kommen mag gerust; zondags houdt ie kerk en dan zingen ze psalmen en gezangen. Zoo het ie van alles bij de hand. Op zijn arf is der ook nog een ouwe blinde man dien ie onderhoudt.

P. Men dunkt, Toon, dat ie dan van alles is, domine en schoolmeister en timmerman.

T. Jao zekers, maor behalve dat, hij is ook un besten boer: in dien brief sting, dat ie zeuven vette koei op de wei had loopen, en dat ie nou al un maond lang mit dartig minschen op het veld aon 't wark is.

P. Wat doen ze den daor op t veld?

T. O van alles, maor nou waren ze bij den arrowrootoogst, dat is dat witte grei tegen den hoest en zoo opperbest veur 't ingewonst; ie had al zes kiesten vol, en ncu most ie nog un grooten akker afoogsten. Maor ze hebben der ook rijstbouw, en dan verbouwen ze der extra mooie andere vrucht.

P. Dat mot um dan toch heel wat un geld in de kiest brengen, dunkt me ?

T. Keken daor nou maor niet te veel op, Pietje, want daor kumt gin minsch um bij hum un vette koe te koopen, en van botter en kaes en eijeren makt ie ook gin duit, allinnig de arrowroot, maor zie die kommen ze daor nog nit ins opkoopen, maor die mot erst naor Ternate, un eiland in de burtschap, en van daor wel drie maonden lang per schip naar Utrecht

verzonden worden, en ook dan blift er zooveul onder weg aonhangen aon transportkosten , zoodat der niet veuj van in de kas der Uitersclie Zending kumt.

P. Waor lêft i-e dan van?

T. Hie het zun tractement van de Uitertsche Zendingsvereeniging, maor ziede, daor mot heel wat af, want erstens zun eigen huushouding en dan nog drie van zun deerntjes, zun dochtertjes die ie naor Uitert het gezonden, mot ie helpen onderhouden, dat kost hum wel un dikke 200 gulden per jaor, en dan al dat volk, al kost er het leven niet zoo duur en al is der het daggeld niet zoo hoog, ie mot toch zun volk wat betaolen, al is het duk dan ook inaor wat katoen of in of ander nuttig gereedschap, ut kost toch alles wat, zoodat wie zun brief heurt veurlêzen, zekers begript dat ie niks beter kan doen dan oak un penninkske veur van Dijken te géven.

P. Witte ge wat ik doen zal ? Toon, ik zal un konijn verloten veur de zending van van Dijken.

T. Jong dat's goed, hoeveel lot wilde maken.

P. Un stuk of 20 dunkt me, he!

T. En wat mot 't lot kosten.

P. Un stuiver, dunkt oe niet?

T. Zoo dat is goed, ik nim der één.

P. Dat is goed, maar ge mot me helpen om de lot uit te deilen.

T. Zeker jong, daor kunde op rekenen.

P. Maor vertel me nou nog erst is wat van vau Dijken ?

T. Nou wa'k weet dat za'k ou geern vertellen :

Sluiten