Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaarlijke koortsen van Siërra Leone als aan den rand des grafs gebracht te zijn, bet besluit nam, wanneer God zijn leven nog langer zou sparen, dat hij dan een bezoek aan het eiland Pitkairn zou brengen, waarheen hem zijn hart reeds zoo lang getrokken had en van wiens bewoners hij gehoord had, hoe zij zoo liefelijk op aartsvaderlijke wijze den Heer dienden.

Omdat er zich echter derwaarts geen andere reisgelegenheid opdeed, stak hij naar Zuid-Amerika en rustte daar zelfstandig een scheepje uit, waarmee hij, in gezelschap van nog slechts een man, naar Pitkairn overstak. Na een vaart van zes weken, landde hij op Pitkairn en werd aldaar door den patriarch Adams vriendelijk opgenomen, wien hij aanstonds ondersteunde bij het schoolonderwijs der kinderen. Na diens dood trad hij geheel als zijn opvolger op en was voor de gemeente een trouw herder en leeraar, maar tevens hun geneesheer, van welk laatste vak bij op zijn veelvuldige zeereizen veel ervaring opgedaan had.

Sedert dien tijd werd het eiland Pitkairn een geliefkoosd voorwerp van zorg der britsche regeering; menig reiziger leerde daar voor het eerst het christendom kennen, en wel onder zulk een liefelijke gedaante, dat het zich onuitwischbaar krachtig in zijn hart grifte. Doch langzamerhand was de gemeente zoo toegenomen,

Velp.

dat men er ernstig op bedacht moest zijn om haar voor gebrek aan levensmiddelen te behoeden. Met het oog daarop besloot de engelsche regeering het eiland Norfolk van hare ergste misdadigers te ontdoen, en daardoor een geschikte en vruchtbare plaats voor de gemeente van Pitkairn in te ruimen. Dit geschiedde dan ook, en zoo vinden wij hierin de verklaring, hoe de woningen der misdadigers, gelijk wij in den aanvang van dit blaadje beschreven, nu door een groote menigte van gelukkige christenen bewoond worden. Wat het meeste aan de nieuwe bevolking van Norfolk ontbrak, was wel de noodzakelijkste opleiding in d e allerdaagste dingen; daarom besloot de vrouw van den zendeling Selwijn, toen zij met haren mau dit eiland bezocht, een geruimen tijd onder de lieftallige 1 bevolking te blijven wonen, vooral om de meisjes in vrouwelijke handwerken en in het huishouden te onderrichten. Yan de jongelingen mogen wij nog melden, dat zij het vooral waren, die den trouwen Patteson, bij zijn gevaarlijke bezoeken die hij op de eilanden van Melanesiën bracht, begeleidden, waarvan er ook eenigen even als Patteson zelf den marteldood ondergaan hebben.

Het grootste bewijs hoe uitnemend de bevolking van Norfolk zich staandehoudt is dit, dat daar tegenwoordig de opleiding school is voor Inlandsche predikers uit alle stammen van Melanesiën.

L. J. H.

Boekdruk van Kemink & Zoon, te Utrecht.

Sluiten