Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iY ! . 75. — Lidmaatschap 1 Ct. per week. — Maandelijks een blaadje. — 1879.

Hulpyereeniging der Utrechtsche Zendingvereeniging.

TWEEDE SERIE.

PAPOEA, ( nieuw-guinea.)

Wie kent Ali niet, den papoeschen jongen die mij naar Europa vergezeld heeft? Velen hebben mij gevraagd, waarom ik den jongen medegenomen j 'eb; anderen, wat ik met hem voor j Wl ? of hij in Europa achterbleef of dat !:ij met mij terug ging enz. enz. Om deze en dergelijke vragen te beantwoorden is thans mijn doel niet. Eene korte schets hoe Ali in mijne woning gekomen is, wil ik than9 rnededeelen, opdat een ieder in deze de genade onzes Gods moge zien, die wil '•at wij op Zijn woord niet alleen zullen letten, maar ook in de praktijk zullen brengen, als Hij ons gebiedt de ellendigen van de wegen en achter de heggen weg te halen en in Zijn liuïs te brengen, opdat zij mede zullen aanzitten aan het groote bruiloftsmaal dat Hij voor Zijn Zoon bereid heeft. Nog steeds is de gemeente, voor zoover zij het bevel des Heeren nakomt, bezig de meer beschaafde Heidenen en Mahomedanen tot het bruiloftsmaal te noodigen; maar de eisch w Gods woord om de diepst gezondenen en de ellendigsten niet langer

ongenoodigd te laten, blijft onherroepelijk vast en moet opgevolgd worden. Wij zien dit duidelijk en klaar op N.-Guinea. Hoe God de Alomtegenwoordige in Zijne oneindige liefde de ellendigsten tot ons brengt, zal u in de geschiedenis van Ali duidelijk worden. Weet, jeugdige vrienden, dat geen der papoesche kinderen, die zich in de huizen der zendelingen op N.Guinea bevinden, daar gekomen zijn dan door bloed en tranen heen.

De Papoeii is verzekerd dat niemand zijn eigen dood sterft. Wie overleden is, is gestorven aan de gevolgen van mishandeling hem door booze geesten aangedaan, die door dezen of genen stam op hem zijn afgezonden; geen wonder dus dat het bloed der gestorvenen gewroken moet worden. Maar hoe zal men nu te weten komen welke stam de schuldige is ? Opmerkelijk is het dat zeer zelden een sterker bevolkte stam hiervan beticht wordt. Gij begrijpt zeker wel waarom de zwakkere stammen de schuld krijgen? al heeft men de verzekering dat een meer bevolkte stam er de oorzaak van

Sluiten