Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne moeder, hier een vader zijn kind, soms de ouders hun onderweg bezweken kind, doch hoe dikwijls worden zij een buit van de wilde honden en vraatzuchtige wolven. Is er ergens een stad waar men van uitdeelingen gehoord heeft, men spoedt er zich heen. Gansche karavanen slepen zich voort. Het meest zijn de vrouwen en meisjes te bejammeren, wier kunstmatig verwrongen voeten niet in staat zijn om een paar uren weegs af te leggen. Toch kruipen zij voort op hunne knieën, al kermende en jammerende; het is hartverscheurend!

Kan er dan niemand laving brengen? vraagt gij. O mijn vriend, zie daar stuit gij op het heidendom; de schatten, die de regeering op het voorbeeld der zendelingen uitgegeven heeft, zijn grootendeels in de zakken der mandarijnen gerold. De meeste ambtenaren van den Chineeschen staat zijn dieven en hunne onderhoorigen evenzeer. Het is ontzettend zoo hard als de heiden is voor zijn natuurgenoot.

Maar het zijn niet alleen de ambtenaren die het werk der bedeeling belemmeren. Het kwaad schuilt niet enkel in een hoek. Gansch China leeft bij bijgeloof'. Men heeft nog bijna niets overgenomen van de christenen. Doch hoe kan het ook? Overal bestaat er een vooroordeel tegen de christenen, schandelijk gevoed door de overheid vooral door de mandarijnen. Nergens zijn de wegen om transporten te vervoeren in orde, stelselmatig heeft men verzuimd spoorwegen door dit verbazende rijk aan ie leo-mm Ken nnar „,- p „ nfstand

vervoer duurt weken lang en wat baat het, overal zijn hongerigen. Men kan het volk te midden des lands niet bereiken. Zij omgekeerd de aan de stroomen liggende steden niet. Er zijn geen middelen van verkeer.

Tot wat al spijze heeft men zijn toevlucht genomen? er zijn brooden gebakken van gemalen krijt en lei en een weinig gierstkaf er door heen. " Wat moeten de door honger verzwakte ingewanden door deze wanspijze lijden. Velen sterven aan de gevolgen.

Zoo ziet het er in drie tot vier provinciën van het onmetelijke China uit. Niet zelden verkoopt men vrouw en kind voor een weinig spijze. Honderde kinderen worden voor de deuren der zendelingen gebracht. Daar bestaat ontferming. Zoowel de katholieken als de protestanten hebben zich beijverd om de ellende te lenigen. Van Engeland uit begon men gaven te verzamelen, ook andere landen volgden het voorbeeld. Eens ieders oogen waren gericht op de zendelingen. Wat zij hadden deelden zij uit. Alom reisden zij met gevaar van hun leven rond weldoende. Zoowel protestantsche als katholieke geestelijken lieten het leven er bij. Van Hongkong uit werden de gelden den zendelingen toevertrouwd. Er kwamen prachtige giften. Uit Japan eene gift van 36,000 gulden, en dat wel van een vroeger arme Chineesche knecht, die nu rijk gehuwd was. Ook de Kalifornische Chineezen droegen bij om de ellende te verminderen.

De liefderijke arbeid der zendelingen

Sluiten