Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü T °. 84. — Lidmaatschap 1 Ct. ptr week. — Maandelijks een blaadje. — 1880.

BET HOTIEF&g&m

Hulpverecniging der Utrechtsche Zendingvereeniging.

TWEEDE SERIE.

TSCHI N.

DE AKMK CHINEE3CHE JONGEN.

In China, in de groote stad Schanghai woonde voor een 40 tal jaren een zeer ongelukkig gezin. Zooals gij mogelijk wist was in China toen op een paar uitzonderingen na nog niemand tot het christendom bekeerd. De weinige bekeerlingen die er waren gemaakt, waren door dea grooten Bcbert Morrison gewonnen. Doch van zijn werk wist men te Scbanghai niets.

Het ongelukkige gezin waarvan ik u iets ga verhalen was er een uit velen, want wat kan een heidenseh land anders dan ongelukkige gezinnen voortbrengen.

Tschin was de jongste zoon van zijn ouders. Hij had nog slechts een broeder. Zijn vader was een arme vissclier. Zijn moeder een zwakke vrouw. Wanneer de vader thuis was, hadden zijne vrouw en kinderen veel v an zijn driftig karakter te lijden Soms was hij dagen achtereen uit, dan klom de armoede vaak zoo hoog, dat de moeder wilde zij hare kinderen '"et van honger zien sterven, een weinig brood moest koopen. Aangezien zij échter geen geld had, moest zij schulden

maken; keerde de vader huiswaarts dan werd hij aanstonds gemaand de schulden zijner vrouw te betalen, wat hij altijd wreekte door zijn drift te koelen op zijn vrouw en weerlooze kinderen.

Eindelijk bezweek de vrouw onder de voortdurende mishandelingen van haren man. De oudste zoon bleef bij den vader, de jongste werd bij een oom gedaan. Deze oom was niet veel beter dan ïschin's vader. Hij was namelijk zoo gierig, dat hij zelfs de kleeren van zijn pleegkind te gelde maakte en het arme kind naakt liet loopen.

Toen de tijd aanbrak dat Tschin ter school moest gaan, ontving de oom het daartoe benoodigde schoolgeld , maar Tschin werd niet naar school gezonden. De vader bekommerde zich, nadat hij het schoolgeld eens betaald had, niet meer om zijn zoontje. Tegen Nieuwjaar echter werd Tschin door zijne familie weer van een nieuw kleed voorzien en kreeg hij tevens eenige duiten. De oom begeerig naar het pak van den kleinen Tschin verzon een list. Hij stal de

Sluiten