Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JV°. 86. — Lidmaatschap 1 Ct. per week, — Maandelijks een blaadje.— 1880.

Hulpyereeniging der Utrechtsclie Zendingvereniging,

TWEEDE SERIE.

ABRAHAM EN ZIJN TROMMEL.

Iets uit West-Afrika.

Het land Yoruba is gelegen aan de westkust van Afrika. Wie dit land nog niet kent zal er zeker gaarne iets van hooren, vooral om zijne bewoners te leeren kennen.

Het land is vruchtbaar en het volk vroolijk en ijverig. Zij bezorgen hunne akkers vlijtig, doch leiden overigens een echt wild heidensch leven. Zij zijn dol op muziek en zang, zoodat het wel gebeurt als zij goed bezig zijn, dat de dag om is eer hun gehoor verzadigd is; ja zelfs de nacht er grootendeels wordt aangeknoopt.

Er is een voorzanger die een verbaal al zingende begint en dit altijd verder voortzet. Naar gelang de man nu bekwaam is om allerlei verhalen «meen te spinnen en te verdichten, vooral als hij de kunst verstaat al doller en doller verhalen op te disschen, zijn de toehoorders zoo in liun schik, dat zij van geen ophouden w eten. Het volk zingt dan telkens e en regel als refrein en geeft, door dien regel al wilder en luider te zingen °f liever te brullen, hun bijval te kennen.

Gelukkig kunnen wij hieraan toe 1 voegen dat het Yoruba-volk reeds beter heeft leeren zingen. Voor eenige jaren bezocht een zendeling het volk van de stad Otta en, aangezien hij elders hunne taal had leeren spreken, konde hij hun aanstonds het Evangelie verkondigen. Nauwelijks hadden zij de verrassende woorden van den zendeling gehoord en verstaan dat God de zwarten ook liefheeft even als de blanken, of zij smeekten den zendeling om bij hen te blijven en hun nog meer van de nooit gehoorde geschiedenis van Jezus te verhalen. Het was hem echter onmogelijk te blijven, daar hij op een andere plaats in hetzelfde land werkzaam was, hij beloofde hen dus een man van hun eigen volk te zenden, die hen verder zoude onderrichten.

Zoo geschiedde het; na korten tijd kwam er een zwarte evangelist die de kinderen en de jongelingen om zich heen verzamelde. Nadat hij een jaar werkzaam geweest was, bezocht de zendeling de plaats Otta weer en wat hoort hij daar: daar wordt hem een

Sluiten