Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen te voorzien, voor een lieidensch vorst een groot gevaar in zich bevatte, waarvan hij helaas geen gering bewijs geleverd heeft, zoodat niettegenstaande de afschaffing des slavenhandels, het volk toch onder zulk een despoot en vooral onder zijne wreede opvolgster niet waarlijk vooruit kon gaan.

Doch wat wij nu gaan beschouwen is het werk der zending; hierin, zal het ons duidelijk worden, dat het werk Gods aan de zielen der menschen, geheel onafhankelijk is van de gunstige of ongunstige houding ook zelfs van de meest strenge verdrukkers. Want wel onder geen volk is het sterker uitgekomen als onder dit, dat de onbarmhartigste vervolging van de meest geëerbiedigde vorstin de

menschen niet heeft kunnen tegen houden het Evangelie aan te nemen,

De eerste zendeling wiens blik op Madagaskar gericht geweest is, — behalve de Katholieken, wier pater Etienne zich in 1642 den dood door onverstandig drijven op den hals gehaald heeft, — de eerste echte protestantsche zendeling, die wel zijn oogen naar Madagaskar gericht, maar niet zijn voet op dat heerlijke eiland heeft mogen zetten, was de groote van der Kemp, toen het bem in 1810 onmogelijk gemaakt was te Bethelsdorp onder zijne gemeente te werken en hij, te midden van zijne toebereidselen om naar Madagaskar te gaan, in het Vaderhuis daar boven opgenomen werd.

Amsterdam. L. J. H.

MEDEDEELINGEN.

Van 1 Juni tot 30 September 1880 is ingekomen:

Uit Araerongen . . . ƒ 6.50 // Amersfoort ..." 10.— // Arnhem ..." 36.40 // Broek op Lnngendijk: door A. Bouwens . // 10.— » J. Balder . . " 18.25 // A. Slot..." 12.75 // Deventer . " 3.60 // Gouda " 1.50 // 's Gravcnhage . . » 131.33 Armenzorg & Zendingzaak aldaar . . » 8.67 Contrib. uitWassenaar " 10.— Transport . . f 249.001 Transport . . f 249.00 Uit Kampen . " 1.82 » Leiderdorp ..." 20.80 " Lobith: van de kinderen der Zondagschool . . » 3.69 J // Moddergat. ..." 5.20 j // Montfoort . ... » 9.— " Noord wijk binnen . " 13 — // Rotterdam. ..." 125.— h Sluis " 18.401 // Utrecht: door ds. Wolf van B. " Transport . Uit Velp : v. d. chr. School Zelhem. / 645.91 /, 17.25 ,/ 3.Totaal ƒ 666.16 Door G. Balder te Broek op LangedJjk in haar leven van cenige Ivrienden bijeen verzameld tot vrij200.— jkooping van een slavenkind, /'19.05. - —— Dit bedrag is aan Br. Woelders Transport . . ƒ 645.91 'ter hand gesteld.

A. W. van B keck C alkoes, Jfoofdkassier.

Boekdruk van Kemink & Zoon, te Utrecht.

Sluiten