Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toI geduld en liefde, ook waren er onder zijne medezendelingen mannen die door geneeskundige hulp het vertrouwen wisten te winnen. Door dit alles heen, bleef er steeds nog een natuurlijke tegenzin tegen het Evangelie, dit verlangt immers een rein hart en wie draagt dit in zijn binnenste? Zoo moeten wij ons dan volstrekt niet verwonderen, dat het lang duurt eer de mensch zich met het Evangelie verzoent, de botsingen moeten komen en zonder dat wordt niema'.'d een christen. De zendelingen konden echter de voorbereidende werk zaamheden langzamerhand voortzetten. Dit geschiedde met veel trouw. De vruchten zouden dan ook niet uitblijven. Tegen het einde van 1827 werd de werking van den Heiligen Geest kenbaar aan de harten van eeti vijftigtal inlanders. De zendeling Jones wendde zich tot den koning met verzoek deze lieden dooponderricht te mogen geven. De koning wilde zulks niet afslaan, hoewel hij zeer goed inzag dat elke afval de bewaarders der afgoden wakker dreigde te schudden , waarvoor ook hij beefde. De vrees echter die Eadama I koesterde zou hij niet beleven, want hij stierf reeds op 36 jarigen leeftijd, een jaar nadat hij het verzoek aan Jones ingewilligd had. Hoe smartelijk was het voor de zendelingen een man die zijn land voor het Evangelie open gesteld had te moeten zien sterven, zonder hope der zaligheid, omdat hij zijn hart voor de waarheid gesloten hield.

Eadama had als zijn opvolger zijn

neef Eakatobe een jongeling van 18 jaren bestemd, die zijne opvoeJing bij de zendelingen ontvangen had en op wien ook de oogen en de verwachtingen des volks gericht waren. Maar er was aan het hof van Eadama een sterke oud heidensche partij die zich aanstonds van den troon meester maakte, door er een der vrouwen van Eadama, de heerschzuchtige Banawalona, op te plaatsen. Deze vrouw liet alle mededingers op de gruwelijkste wijze vermoorden, zelfs velen die geen zins er aan dachten haar van den troon te stooten.

De trouweloosheid dezer vrouw is bijna zonder voorbeeld geweest. De officier van haar leger die haar het meest de behulpzame hand geboden had bij het beklimmen van den troon, en wien zij als haar besten vriend eens beloofd had hem nooit met den dood te zullen straffen, werd bij haar verdacht gemaakt en ter dood veroordeeld. Van nu aan had zij volstrekt geen rust meer, zij verbeelde zich dat de door Eadama overwonnen stammen tegen haar in verzet zouden komen, en aanstonds beval zij de legers uit te trekken in verschillende dorpen, ten einde door bloedvergieten hare macht onder de onschuldige bewoners te handhaven. Zoo doodde Eanawalona gedurende de eerste 12 jaren harer regeering een 100,000 tal harer heidensche onderdanen, enkel uit vrees van haar troon te zullen verliezen. Zij verbrak het verbond met de Engelschen, en behandelde hun afgezant zoo schandelijk, dat de man, ten gevolge van de hem aangedane smaad-

Sluiten