Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denis te verhalen: Toen ik nog zeer jong; was werd ik naar Amerika gezonden , waar ik de beginselen des Christendoms leerde kennen. Beeds iti 1813 keerde ik echter terug in mijn land, en verviel weldra tot afgoderij en allerlei grove zonden. Doch in het jaar 1835 werd ik ernstig krank , waar ik nauwelijks uit opkwam. Hiermee had God mij wat te zeggen, dat ik verstond, zoodat ik het besluit nam: „Ik en mijn huis wij willen den Heer dienen!"' Nu begon ik God ernstig te bidden om een zendeling in mijn land te zenden, voor dat ik stierf. Ik zond naar Siërra Leona om er een te vragen, doch te vergeefs. Zoo bleef' ik dan voile 20 jaren lang bidden om een zendeling. Nu heeft de Heer mijn bede verhoord. Gij zijt Gods antwoord op mijn gebed. God verhoort de gebeden. Gij zijt ten zegen voor iuijn huis gezonden. Ik wil u in al uu werk helpen, zooveel het ia mijii mnclit is."

De oude hoofdman hield woord, hij bouivde een nette hut voor den zendeling, stond zijn eigen huis af voor kerk, vertaalde zelf als tolk de prediking van den zendeling, riep de kinderen ter school en deed alles om

het. Evangelie bevordelijk te zijn.

Eigenaardig was de mededeeling van den zoon des hoofdmans, hoe hij aan-, stonds in den zendeling den man erkend had, dien hij in zijn droom gezien had; zoo zien wij dat alles uitgekomen was. Doch de arbeid van den ouden Leacock zou niet lang duren, lteeds den 20. Aug. 1856 ontsliep hij te Siërra Leona, waarheen hij zich om geneeskundige hulp te erlangen, begeven had.

Onverwacht werd hij uit al het lijden en de ellende dezer wereld overgeplaatst in de eeuwige ruste.

Wat echter door het korte verblijf van den predikant Leacock te Eallangia gewerkt was, zou niet verloren gaan. De jeugdige Neger Duport, die hem begeleid had en den getrouwen grijsaard zoolang gesteund had als het hem gegund was, bleef op hetzelfde spuor doorgaan en werd een voortreffelijk zendeling, zoodat hij te Eallar.gia met grooten zegen werkt. Wanneer zullen jonge mannen wier arbeidskracht zoo vaak verspild wordt aan dingen die door minder begaafden kunnen gedaan worden, uittrekken tot de heidenen?

MEDEDEELING EN. Tan 1 October 1830 tot 31 Jauuarij 1881 ia ingekomen:

Uit Anicroiuen . . . ƒ » Amersfoort . . . » » Amsterdam: door Mej Scholten " Mej. d. M. Oyens Uit Arnhem .... Benschop .... Ue Bilt Bloemen daal . . . Transport . . f 144,01 6,50 12- 20,— 13,— 36,40 21,11 20,— 15,— Transport . . f 144,01 Uit Boskoop . " 6,50 // Breda.door Mej. James . " 24,— o Broek op Langendijk: door J. Balder . . » 17,45 « A. Bouwens . u 8,— // A. Slot . . . // 14,— Uit Delfshaven. . . . » 10,50 Transport Uit Diemen . . . Doesburg . . Dordrecht. . Ede. . . . Fijnaart . . Gorinchem. . Gouda . . . Transport ƒ 2^4,4ti Transport. ƒ 224,46 " 15.27 * 16,— " 12,50 " 11,— // 8,40 * 10,— * 1,50 r 299,13

Sluiten