Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UT. 93. — Lidmaatschap 1 Ct. per week. — Maandelijks ceu blaadje. — 1881#

met mmimssm.

Hulpvereeniging der Utrechtsche Zendingvereniging.

TWEEDE SERIE.

GESCHIEDENIS YAN EEN STUK HOUT.

HEIDENDOM OF CHRISTELIJKE DWAALLEER.

Gij hebt zeker wel eens van de Inquisitie gehoord nietwaar? Nu, dan weet gij ook dat dit eene rechtbank was, waarin uitspraak gedaan werd over het al of niet zuivere geloof der merischen. In de eerste eeuwen na geboorte van den Zaligmaker waren het slechts heidenen die vervolgingen tegen de christenen instelden en hen dan, dikwijls op de jainmerlijkste wijze, om hun geloof in Jezus Christus martelden; van daar het woord martelaren. Doch toen later de Katholieke Kerk bang was dat er dwalingen in haar zouden binnen sluipen, begon zij nauwkeurig toe te zien op de ketters, op de afvalligen van de Kerk; niet dut zulke ketters altijd afvallig waren, o neen, meestal wareu het raenschen, die de waarheid der H. Schrift stelden bóve de leer der Katholieke Kerk. Om nu echter gezag bij te zetten aau deze ketterrechters, benoemde paus Giegorius de IX de de orde der Dominicanen tot voortdurende inquisiteurs of mannen die onderzoek naaide zuiverheid des geloofs moesten

instellen. Dit was in het jaar 1232 en 1233. De macht van deze rechtbank was zeer groot. Volgens hare wet kon iemand, die slechts van ketterij of ongeloof verdacht werd, gevangen gezet worden. De straffen zulker gelukkigen bekorden ia het veriu hunner burgerlijke en maatschappelij rechten, het in beslag nemen v hunne bezittingen, levenslange geva genis en de dood, meestal door d brandstapel.

Deze inquisitie is dikwijls ondi drukt, maar duurde tot in het beg dezer eeuw in Spanje voort.

De volgende geschiedenis levert ons het bewijs, op welk een schandelijke wijze men dikwijls onbeduidende handelingen als der gruwelijkste doodstraf waardig deed gelden, doch tevens za l zij ons aantoonen welk een merk 1 waardige overeenkomst er bestaat tus-" scheu de heidensche en de roomsche beeldendienst.

Langs de straten eener spaansche stad weerklonk het geroep eener oproerige menigte: ,,ln de zee, in de zee

Sluiten