Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stralen op den Akker der wereld: Het Sangir en Talaoet-Comité. De slotwoorden luiden : De Sangir- en Talaut-zending .... heeft ons van den aanvang af iets te zeggen gehad. God doe het ons in gehoorzaamheid altoos beter verstaan! Wij leggen deze dingen neder voor Nederlands Christenen, en in den naam van den Heer der gemeente vragen wij U er aan mede te doen, om uws zelfs wille, om den wille van Sangir en Talaut, om den wille van het Koninkrijk Gods.

Hem, den Heer der gemeente, zij toegebracht de lof en de dank en de aanbidding, en bovenal de gehoorzaamheid onzer ziel!"

Ook de 4e en 5e aflevering van den 3den jaargang van deze periodiek is van zijne hand. Ze beschrijft het leven van een der pioniers dezer zending, Ernst Traugott Steller. Wij nemen de slotwoorden van deze brochure, met het oog op Br. Steller geschreven, over, om er tevens den schrijver mede te herdenken.

„De leeraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk."

„Mijne ziel sterve den dood des oprechten, en mijn einde zij gelijk het zijne."

H. B. DE LA BASSECOUR CAAN.