Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dn. S. 5choch 17 flpril 1873-3 Juni 1912.

Het is hier de plaats om in het bijzonder op S c h o c h als zendingsman te wijzen. Reeds door meerderen zijn aan zijne nagedachtenis woorden van warme waardeering gewijd en is herdacht wat hij was als mensch, als prediker van het Evangelie, als N. C. S. V.-lid, als vriend. In dit zendingsjaarboekje past het meer uitsluitend het oog te richten op zijne zendingswerkzaamheid.

Moeilijk valt dat niet, want S c h o c h was in hart en ziel zendingsman. Zeker valt ook bij hem, wat zijne zendingsliefde betreft, ontwikkeling en groei aan te wijzen. Geheel anders stond hij tegenover de Zending, toen hij de Academie verliet, dan toen hij daar zijne studies aanving en nog weder anders, toen hij eenige jaren in de praktijk van het zendingswerk geweest was. Al is echter zijne zendingsliefde met de jaren gegroeid, zoo kan toch ook van hem gezegd worden, dat hij zendingsman geboren was. Zijn onuitroeibaar enthousiasme, zijn ruime blik en zijn warm hart waren niet bestemd voor kleine verhoudingen en een engen kring, maar zochten als van zelf een wijderen horizon en dien vond S c h o c h voor zijn geloof en zijne liefde, in de zending.

Hoe zien wij hem nog voor ons als leidende persoonlijkheid en als stuwende kracht in de eerste jaren van de N. C. S. V., als voorzitter der eerste conferenties : dan weder als praeses van Eltheto te Utrecht, dit gezelschap in nieuwe banen voerende, tevergeefs