Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaaroverzicht 1912.

Bij een terugblik over 1912 treft ons allereerst, dat zoovele arbeiders opgeroepen zijn van hun werk. Aan Professor Valeton, en den Zendingsdirector Boegner, beide mannen, die voor de zending van groote beteekenis waren, evenals aan Dr. S. Schoch is elders in dit jaarboekje een afzonderlijk woord gewijd. Het Ned. Zend. Gen. heeft in Ds. J. Craandijk en de Ned. Zend. Ver. in den heer D. Heijink een zijner oudste en trouwste bestuursleden verloren. Voorts herdenken wij hier den hulpprediker M. Brouwer, veteraan op zendingsgebied, die te Langowan in de Minahassa overleed. Hij had 42 dienstjaren achter zich en was de laatste hulpprediker in functie, die nog den ouden tijd had meegemaakt. Nog een ander, reeds rustend veteraan, is overleden n.1. de heer J. Ph. Henneman, oud-directeur van het Seminarie voor opleiding van inlandsche Evangelisten te Depok.

Ook op het gebied der Rijnsche Zending zijn eenige broeders, n.1. br. Herling en br. Landwehr weggenomen. Nog andere arbeiders werden aan den arbeid onttrokken, niet door overlijden, maar door terugkeer in het vaderland om daar een welverdiende rust te genieten. Wij bedoelen den Heer en Mevrouw van Balen, die, na een lange periode van pioniersarbeid te Windesi op Nieuw-Guinea, repatrieerden. Br. van Balen heeft nog den tijd bijgewoond, dat de zendeling er eenzaam zat te midden eener bevolking, die zich weinig aan hem stoorde, zoodat hij voor allerlei handenarbeid, tot zelfs huisbouw toe, op zich zelf aangewezen was. Hoe is dit alles er thans veranderd! En konden wij