Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een hulpprediker of wel ontvingen wij schriftelijke berichten. Zeer welkom zou het ons zijn, indien zulke berichten talrijker waren.

Gaan wij de verschillende jaarverslagen na, dan treft ons, hoe overal, veel meer dan vroeger, voortgang valt te bespeuren. Menig jaarverslag, met name dat van het Ned. Zend. Gen., getuigt van velden, die wit zijn om te oogsten; waar zijn de arbeiders ? Het proces van gisting onder de volkeren van onzen Oost Indischen Archipel ten gevolge van de veranderde omstandigheden, waarop wij in een vorig jaaroverzicht reeds wezen, blijft doorgaan en blijft zich uitbreiden. Juist hierom is de tegenwoordige tijd zoo buitengewoon gewichtig en ernstig. Nu dient de gemeente nog veel meer dan vroeger aan de volkeren, die naar iets anders zoeken en thans meer dan ooit ontvankelijk zijn voor alle nieuwe indrukken, het evangelie te brengen. De toestanden veranderen; kan de zending haar taak niet naar behooren waarnemen, dan zal die verandering een noodlottig verloop kunnen hebben; doet de gemeente, wat thans van haar gevergd wordt, dan mogen wij in den geloove, in Christus vele schoone vruchten verwachten tot eer van God en tot heil van vele volken.

Zeer belangrijk met het oog op de huidige omstandigheden is het oprichten van Christelijke Hollandsche Scholen in Ned. Oost-Indië. Reeds in het vorig jaarboekje werd daarop gewezen. Vooral op Java dringt de tijd daartoe. De vereeniging voor Christelijk Hollandsch Onderwijs heeft niet stil gestaan en mocht de helft van het bedrag, dat zij noodig heeft, in giften ontvangen, terwijl men ook op Java zelf de handen aan het werk geslagen heeft, zoodat in October een school te Bandoeng geopend kon worden, terwijl de school te Temanggoeng op Midden-Java door de vereeniging overgenomen is en op nieuwe leest geschoeid wordt. Voorts komen van de reeds langer bestaande Koningin Wilhelmina School te Djocja, op