Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zendingsbesef op te wekken, echte zendingsbelangstelling aan te kweeken en tot activiteit voor de zending aan te sporen. De verschillende vruchten, die deze kleine kringen reeds nu gehad hebben, vormen tezamen een aanzienlijke lijst, welke des te belangrijker is, als men bedenkt, dat deze arbeid nog maar pas begonnen is.

Ook in het buitenland is er toenemende beweging op zendingsgebied, en krijgt men toenemend oog vooral voor de beteekenis van zendingsstudie. In Duitschland, Zweden, Noorwegen en Denemarken werden dit jaar één of meerdere conferenties voor zendingsstudie gehouden; ook andere landen worden meer en meer actief in deze richting; wij vermelden dit alles hier, omdat het als een vrucht beschouwd mag worden van de Internationale Conferentie te Lunteren gehouden. Het toenemen van de internationale betrekkingen is mede een der verschijnselen, die den tegenwoordigen tijd kenmerken, en mag een gunstig verschijnsel genoemd worden. Wij denken hierbij allereerst aan het Voortzettings-Comité van de Wereld-Zendingsconferentie te Edinburgh. Dit vergaderde voor de tweede maal in October te New-York. De beteekenis van dit Comité moet o.m. gezocht worden in het groote belang dat er gelegen is in het feit, dat de voormannen op zendingsgebied van verschillende volken, met elkaar overleg kunnen plegen omtrent de vraagstukken, die thans in de wereldzending (want daar mogen wij wel van spreken) heerschen. Een belangrijke uitgave van het Voorzettings-Comité is de „International Review of Missions", die sedert Januari 1912, 4 maal per jaar verschijnt, en waarin de verschillende zendingsvraagstukken ook voor ruimer kring besproken worden. Om dit tijdschrift zonder geldelijke schade te kunnen uitgeven, moet echter het aantal abonné's met 2000 vermeerderd worden.

In het begin dezes jaars vertoefde de voorzitter van het Voortzettings-Comité in ons land; hij heeft toen