Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe den Islam overwinnen, dat benauwende raadsel der wereldgeschiedenis ? Zullen de Animistische volken de prooi worden van den Islam, of zullen zij den Heiland toevallen? De deuren in de wereld gaan open. Waar moeten de menschen, waar moet het geld vandaan komen, die noodig zijn om die deuren in te gaan ? Zal de verscheurde gemeente de geestelijke kracht hebben tot het heilige werk des Heeren, zal zij de zonden en wonden der wereld kunnen genezen, zij, die zelve vol van zonden en wonden is ? Zal in onze Koloniën de Zending op den duur de gunst der Regeering blijven genieten, en, indien zij het doet, zal het werkelijk zegen brengen? Zoo vragen wij. Te dien dage,zegt de Heer, als wij den Heer der heerlijkheid in zijne heerlijkheid leeren kennen, dan zullen wij niet meer vragen, maar bidden in den naam van Jezus, en al wat wij zóó bidden, zal de Vader ons geven.

Ach, als wij de beloften van gebedsverhooring vernemen, dan vermenigvuldigen zich weder de vragen. Wij willen haar aannemen in het geloof, hoe onbegrijpelijk zij ook is; maar mogen wij er op rekenen, mogen wij voor Gods aangezicht komen, wij die zondig zijn ? „Gij verhoort het gebed, daarom komt alle vleesch tot u!" Zoo staat er. Maar er staat ook: „wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zoo iemand rechtvaardig is, en Zijnen wil doet, dien hoort Hij." Ach, als wij dat hooren, dan is het of de gebedsbeloften een schoon lied zijn. Wij hooren het uit de verte, maar kunnen de wijs niet vatten. Wij vragen, maar bidden kunnen wij niet. Jezus echter zegt: „Al wat gij den Vader bidden zult in mijnen Naam." Dat is de heerlijkheid van ons gebed. Wij hebben geen recht om te bidden, maar Jezus heeft het, en in Zijnen Naam mogen wij komen, omdat Hij de Verzoener van onze zonden is. Wij hebben niet alleen gebedsbeloften, wij hebben een levenden Heiland, die ze waar maakt. De Naam van Jezus is ons recht.