Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, maar evenzeer op de melodie. In den zang ligt groote opvoedende waarde, iets wat ten onzent wel eens wat weinig in het oog gehouden wordt; ook voor de bevordering van het zendingsleven der gemeente heeft het lied beteekenis. Maar dan moet ook aan den zang zeiven alle aandacht gewijd worden. Deze uitgave is in die richting een bescheiden poging. Bij elk lied is de muziek opgenomen, bewerkt voor vierstemmig gezang. Een bijzonder woord van dank aan den heer L. J. van Wijk, die den bundel redigeerde, mag hier niet ontbreken. —

De bundel verscheen in twee uitvoeringen; in slap linnen omslag, geschikt om in den zak te dragen (2500 ex. f 0.60) en op zwaar papier in stevigen stempelband (500 ex. f 1.—) Tusschen 1 Jan.—31 Aug. zijn 815 ex. van de slappe en 125 van de gebonden editie uit de hand verkocht.

C. TIJDSCHRIFTEN.

De Nederlandsche Zendingsbode ging dit jaar den 23en jaargang in, wederom onder de hoofdredactie van Jonkvrouwe H. B. de la Bassecour Caan, die er voortdurend alle aandacht en tijd aan wijdt. Door de verschillende rubrieken worden de lezers geregeld op de hoogte gehouden van alles wat er op zendingsgebied, zoo hier te lande als in Indië geschiedt, en van de vorderingen of de moeilijkheden op de verschillende zendingsvelden. De redactie stelt het zeer op prijs, dat zij in het afgeloopen jaar van verschillende personen ingezonden stukken voor het blad ontving. Lange verslagen over samenkomsten moesten wel eens worden ingekort, maar korte mededeelingen of persoonlijke indrukken dragen ertoe bij om het blad levendig te maken. Dit blad, het eenige algemeene blad en het eenige weekblad in de Nederlandsche Zending — (ook in de Zending der geheele wereld het eenige weekblad) — heeft een circulatie van 1100 exemplaren. (Prijs f 2.— per jaar).