Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Z. S. R. heeft zich vooreerst gericht tot onze christelijke onderwijzers(essen), omdat kennis en liefde bij hen allereerst noodzakelijk is, wil men door hen op de scholen iets bereiken. Door hare bemiddeling werden in onderscheidene plaatsen van het land lezingen voor onderwijzers georganiseerd in de afdeelingen van de Vereen, van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen, en wel: Franeker, Buitenpost, Ouwerkerk a/d Amstel, Breda, Leiden, Sassenheim, Monster, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Alphen. Op andere plaatsen zijn sprekers opgetreden namens de Onderwijs-Commissie. De Zendingsdirector hield voor de kweekelingen der internaten te Doetinchem, de Klokkenberg en Zetten, elk afzonderlijk een reeks van vier lezingen over de Minahassa.

Deze samenkomsten zijn over het algemeen zeer vruchtbaar geweest, een enkele maal leidden zij zelfs tot de vorming van een zendingsstudie-kring of van andere actie. De commissie zal hier dan ook mede blijven doorgaan, en er op blijven aandringen, dat de verschillende plaatselijke vereenigingen van christelijke onderwijzers de zending een ruime plaats op hun programma geven. Ook op de Conferenties te Lunteren werd een bespreking gehouden over zendingsonderricht op scholen, ingeleid door den heer A. Limburg.

Vervolgens verschenen er van de hand van enkele der leden der Commissie af en toe artikelen in de schoolbladen over zendingsstudie, zendingsonderwijs en enkele wetenswaardigheden uit de zending. Verschillende malen wendde men zich tot de onderwijscommissie om inlichtingen met betrekking tot het onderwijs in Zendingsgeschiedenis, verschenen werkjes enz.

Onlangs verzekerde de commissie zich het bezit van de doozen met ethnographica voor schoolgebruik, welke de Rijnsche Zending uitgeeft. Tegen vergoeding van onkosten kunnen scholen (en ook andere vereenigingen) deze doozen in bruikleen krijgen om