Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook die van anderen leert verstaan en waardeeren. Aldus bevordert deze zendingsstudie-beweging rechtstreeks onze eenheid als Christenen, niet een eenheid met wegdoezeling of verloochening van beginselen, maar juist met erkenning en waardeering ervan om dan gezamenlijk den strijd aan te binden tegen de machten tegenover ons.

Wel valt er een indeeling naar verschillende categorieën waar te nemen, Zoo vinden wij een vijftal kringen uitsluitend uit onderwijzers en onderwijzeressen bestaande. Ook dit is zeker een gunstig verschijnsel, dat onze onderwijzers(essen) zich in het bizonder op de zendingsstudie gaan toeleggen. Een tiental kringen (maar kennelijk moeten er veel en veel meer zijn) vermelden te behooren tot Jongelingsvereenigingen, waaronder 4 tot een Gereformeerde Jongelingsvereeniging en 1 tot een Luthersche); 6 kringen tot het Jong Vrouwen Qilde; 4 kringen tot de N. C. S. V.; 1 kring alleen van predikanten ; 2 kringen van Zondagsschoolonderwijzeressen, speciaal met het oog op hun werk in de Zondagsscholen. Bij dit alles bedenke men, dat de enquête, wat aantal betreft, zeer onvolledig is.

Letten wij vervolgens op de samenstelling van de kringen, dan vinden hier de meest mogelijke verscheidenheid. Naast kringen uit de deftige standen vinden wij kringen vermeld van landbouwers, ambachtslieden; één kring bestaat uit den bakker, kruidenier, raadslid en wethouder van een dorp; enz. enz. De zendingsstudie-kring blijkt werkelijk aan verschillende omstandigheden en behoeften aan te passen te zijn. Zelfs wat men de meer eenvoudige kringen zou kunnen noemen, hebben, blijkens het ingekomen antwoord, soms tot de beste kringen behoord, ook in zendingsstudie opzicht. — Onder de 700 deelnemers zijn ruim 275 dames, dat is dus ongeveer 2 / 6 . Vergeleken met de conferenties, waar de verhouding juist anders is en meer dan 2 /s der deelnemers dames zijn, maken de heeren hier dus