Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk resp. f 175.— en f 74.— opleverde; 3 kringen deden zulks voor Christelijke Hollandsche Scholen in Indië, waaronder een collecte ad f225.— Maar niet alleen geldelijke bijdragen voor de zending, de enquête vermeldt ook van een drietal personen, die als een gevolg van het meemaken van een zendingsstudiekring besloten in een of andere burgerlijke betrekking naar Indië te gaan om aldus de belangen der zending te dienen.

De kringen van onderwijzers droegen er toe bij, dat meer belangstelling op de scholen gewekt werd, en vooral, dat bij verschillende vakken meer over de zending gesproken werd. Een antwoord wijst er op, dat de kring zoo goed is om iemand warm te maken en te houden voor de zending en dat hij, sedert hij een zendingsstudie-kring volgt, op school veel meer dan vroeger over zaken spreekt, die met de zending in verband staan, want onwillekeurig ontmoet men de Zending nu veel meer op het terrein van andere vakken. Anderen brachten het op den kring geleerde op hun Zondagschool te pas door er van te vertellen. Weer anderen behandelden de op den kring verwerkte stof opnieuw in een meisjesvereeniging of anderen kring, maar bij wijze van cursus.

Zoo blijkt het dus, dat de zendingsstudiekringen op velerlei wijze ook andere werkzaamheden bevorderen. Ook wordt meermalen opgegeven, dat de eene kring een of meer nieuwe tengevolge heeft. Een ander resultaat waar nog op gewezen werd, is dat door het deelnemen aan zendingsstudiekringen de huisgezinnen meer gaan meedoen met de zending-actie. Ook dit lijkt ons van niet te onderschatten belang, en een vrucht om waarlijk dankbaar voor te zijn. Tenslotte noemen wij het toenemen van het zendingsbesef, zoodat er ook meer voor de zending gebeden wordt. Dit is stellig de belangrijkste vrucht: het zendingswerk, bij uitstek een geestelijk werk, moet in de eerste plaats