Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vereeniging, opgericht door het N. Z. G. en de U. Z. V. heeft ten doel opleiding van a.s. Zendelingen, hulppredikers in den dienst der Prot. Kerken, en andere evangeliedienaren in de Nederlandsche overzeesche bezittingen.

Zij bezit daartoe een school, (onder den Rector) en een internaat (onder den Director), beide gevestigd op bovenstaand adres.

Er zijn thans 31 kweekelingen (waarvan 27 in het Internaat) daarvan zijn er: 3 van het N.Z.G. — 3van de U. Z. V. — 2 van het Sangi- en Talaud-Comité — 2 van den Gereformeerden Zendingsbond — 1 van de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland — 1 van het Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia — 19 van de Ned. Zendingsschool.

Geldmiddelen:

Uitgaven (1 Aug. 1910—31 Juli 1911): ƒ 29424,22 1 /.. Ontvangsten . . . . • „ 17957,66.

Het verschil wordt gedekt door het N. Z. G. en de U. Z. V.

Men tracht de Vereeniging een vast jaarlijksch inkomen te verzekeren door een kapitaal te vormen, groot f 400.000. Daarvan is ruim f 80.000 reeds bij elkaar.

Nederlandsch Bijbel-Genootschap

Opgericht 29 Juni 1814.

Amsterdam, Heerengracht 366.

Voorzitter: E. René van Ouwenaller , Hilversum; Penningmeester: Jhr . H. L. Quarles van Ufford, Vossiusstraat 11, Amsterdam; Secretarissen: Ds. C. F. Gronemeijer , Utrecht; L. J. van Wijk , Amsterdam.