Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leden betalen tenminste f 5.— ; begunstigers een lager bedrag. Zij vereenigen zich tot afdeelingen. De Bijbelverspreiding hier te lande geschiedt door de afdeelingen; in en voor het buitenland door het Hoofdbestuur.

131 afdeelingen, 1359 leden, 3764 begunstigers.

Geldmiddelen:

Uitgaven 1911 ƒ63414,96

Gewone Ontvangsten 1911 . . „ 57690,74

Onder de uitgaven is begrepen, uitsluitend voor Ned. Indië : ƒ 13941,74 5 .

De arbeid in Indië

omvat Bijbelverspreiding en vertaling, en is ten nauwste met den arbeid der zending saSmgeweven. Het N. B. G. acht dezen arbeid geen werk naast de zending, doch in dienst der zending.

Bijbelverspreiding:

hoofddépöt voor Ned. Oost-lndië te Depok, bij den hoofdagent D. I ken . Van hieruit worden 24 andere dépots in den archipel voorzien.

Bijbelvertaling:

Afgevaardigde ter Bijbelvertaling: Dr. N. Adriani, Tentena, Midden-Celebes. (tijdelijk te Soekaboemi). Het werk aldaar sluit zich nauw aan bij den arbeid van het N. Z. G.

In opleiding tot afgevaardigde bevinden zich twee studenten te Leiden.

In 1911 werden 13460 ex. Bijbelboeken in Indische talen afgeleverd. De prijslijst vermeldt vertalingen van den Bijbel of gedeelten daarvan, in 21 verschillende talen.

In het laatste verslagjaar kwamen van de pers: Genesis in het Maleisch, Markus in het Mentawei'sch en een Bijbelsch Leesboek in het Windessisch. In