Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldmiddelen:

Uitgaven over 1911 : f 32.204.40 (met inbegrip van het nadeelig saldo over 1911). Ontvangsten over 1911 : f 24.659.08. De school is gevestigd te Tomohon. Directeur H. P. G. Beunders. Onderwijzeressen : Mej. H. Brinkman ; Mej. J. D. A. v. d. Wetering. Hoofd van de huishouding : Mevr. Wed. den HouterGouverneur (met verlof.) Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Juli 1911 : 119 waarvan 96 interne en 13 externe meisjes, benevens 11 jongens.

Vereeniging voor Javaansche Meisjesscholen..

Opgericht 6 December 1905, gevestigd te Jogjakarta.

Eere-Presidente: Mevr, Idenburg-Duetz. Bestuur: Ds. Zwaan , Voorzitter; Mej. Loggen, Secretaresse; Mevrouw Vogelezang , penningmeesteresse; de heer Koelewijn. Lidmaatschap : f 12 contributie minstens. Doel : Oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor Javaansche meisjes uit hoogere standen. Geldmiddelen : Uitgaven over 1911 bedroegen pl.m. f 5300 Uitzending 2de onderwijzeres - 1000 f 6300 Ontvangsten in Nederland. f 2300 in Indië (met inbegrip van schoolgeld) - 2700 Subsidie - 1800 f 6800