Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze door de uitzending van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen van de noodige leerkrachten te voorzien. Met het laatste is een speciale leerkrachtencommissie belast, terwijl de huisvestings-commissie (Secretaris Ds. W. S. C. van Helsdingen te Cubaard) als tusschenpersoon optreedt voor ouders in Indië, die voor hunne kinderen een onderkomen in Nederland zoeken.

Uit de door de Vereeniging bijeengebrachte gelden worden voorschotten verleend aan vereenigingen in Indië, die een Chr. Holl. Inl. School willen oprichten. Deze voorschotten worden terugbetaald uit de subsidies, welke de Regeering voor die scholen beschikbaar stelt. Reeds werden Bandoeng en Temanggoeng aan de noodige gelden geholpen. Andere plaatsen wachten nog tot het stamkapitaal voldoende is aangegroeid om hen te helpen.

Ongeveer dertigduizend gulden werd reeds bijeengebracht. Met nog eens 30.000 Gld. zou nog niet eens aan alle aanvragen om hulp kunnen worden voldaan.

Christelijke Militairen Bond voor Oosten West-lndië

Gevestigd te Amsterdam.

voorheen genaamd:

Vereeniging voor Evangelisatie onder de Militairen in Nederlandsch Indië.

Voorzitter: Ds. H. ten Kate , Sliedrecht; Secretaris: Jhr. Mr . A. F. de Savornin LohmanJr , Keizersgracht 547—549, Amsterdam ; Penningmeester: Ds. M. A. Rouwenhorst , Leersum.

De Bond heeft afdeelingen te Amsterdam,'sGravenhage en Groningen.

Zendingsjaarboekje 9