Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch Zendelinggenootschap.

„MEDEDEELINGEN" vanwege het Ned. Zend. Gen. Tijdschrift voor Zendingswetenschap, onder Redactie van Dr . A. M. Brouwer , J. W. Gunning , en Joh. Rauws. Verschijnt 4 maal per jaar Prijs f 2.40 per jaargang. „MAANDBERICHTEN" van het Ned. Zend. Gen. Gratis voor leden en begunstigers. „PAPA I WOENTE", door Zendeling ALB. C. KRUYT met foto. Een zeer interessante levensschets van een der voornaamste Toradja-hoofden in Midden-Celebes. Eén exemplaar 12 1 / 3 cent, bij getallen minder. Zeer geschikt ter verspreiding op Catechisatie en Zondagsscholen. „ONZE EERSTELINGEN ONDER DE POSSANEN". door Zendeling Ph . H. C. HOFMAN, met foto. 1 exemplaar 5 ct. 25 Exemplaren 4 ct. per stuk. „HET NEDERL. ZENDELINGGENOOTSCHAP, wat het doet en wat het wil". Form. 24 bij 17 c.M., groot 25 pagina's. Onmisbaar bij Zendingsstudie. Dit rijk geïllustreerd werkje, met een kaartje van ieder arbeidsveld, geeft een overzicht van den huidigen toestand van het werk van het Nederlandsch Zendelinggenootschap. 1 exemplaar 25 ct. 10 exemplaren 20 ct. per stuk. 25 „ 15 „ „ „ 100 10 „ „ „ Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij het Nederlandsch Zendelinggenootschap, Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Zendingsjaarboekje 11

UITGAVEN VAN HET