Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien

U niet tevreden zijt over de Thee, die Uw leverancier U levert, bestel dan eens

5 pond Thee

a f0.80, f 1.—, f 1.25 of f 1.50 per pond, bij

Siblesz' Theehandel Roggestraat 15 :: Arnhem

en U zult tevreden zijn. 5 pond of meer wordt franco geleverd.

Zendingstijdschrift.

Redactie :

Ds. H. DIJKSTRA, Smilde. Ds. D. BAKKER, Djokjakarta. Ds. D. K. W1ELENGA, Pajeti.

Uitgave van de FIRMA BOUWMAN & VENEMA, Groningen.

Verschijnt in maandelijksche afleveringen van 2 vel. Januari 1913 vangt de 17de jaargang aan. De prijs is f 3.— per jaar. Voor Kerkeraden, Zendingsvereenigingen en Jongelingsvereenigingen f 2.40 per jaar.

Halfjaarlijksche dispositie.

Opzegging abonnement alleen einde des jaars.