Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoekoem besar = Districtshoofd. Hoekoem kadoewa = Onderdistrictshoofd. Hoekoem toewa = hoofd van lageren rang in de Minahassa. Kimalahah = hoofd op Halmahera. Loerah = dorpshoofd op Java (Oost en West). Majoor = districtshoofd in de Minahassa. Mantri = in samenstellingen voor ambtenaren aan het hoofd van een afdeeling, stam enz. Oetosan = gezant van den Sultan. Pandita = godsdienstleeraar. President = President (of eerste) djoegoegoe. Regent = hoofd van een regentschap op Java (Jav. Boepati). De titel wordt ook in Ambon gevonden. Singhadji = hoofd op Halmahera en Nieuw-Guinea. Singa-Mangaradja = priestervorst op Sumatra. Soesoehoenan = keizer van Solo. Sultan is de titel van de vorsten van Djokjakarta, Ternate, Tidore, en van sommige vorsten op Sumatra. Wedono = Javaansche Ambtenaar, met den rang van districtshoofd, in rang op den regent volgende.

C. BELEEFDHEIDST1TELS.

Goesti = heer, meester.

Kjaï = benaming van deftige, meestal bejaarde menschen.